Työllisyystyöryhmä, kokous 17.5.2017

§ 16 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n vuokratukihakemus työttömien ruokalan vuokraan

KAJDno-2017-749

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Työvoimayhdistys ry. hakee avustusta vuodelle 2017 Sammonkatu 1-3:ssa sijaitsevan työttömien ruokalan Eineksen tilavuokraan. Työttömien ruokalan vuokra on vuodessa 15 511,20 euroa, johon yhdistys hakee 50 %:n suuruista avustusta eli 7 755,60 euroa. Työttömien ruokalan kävijämäärä oli vuonna 2015 yhteensä 15 911 ja vuonna 2016 yhteensä 21 083 ruokailijaa.

Työllisyystyöryhmä on myöntänyt työttömien ruokalan vuokraan avustusta jo useita vuosia käytettävissä olevasta määrärahastaan. Tänä vuonna työllisyystyöryhmälle varattiin 100 000 euron avustusmääräraha, joka päätettiin laittaa avoimesti haettavaksi kajaanilaisille järjestöille ja yhdistyksille. Työllisyysavustusten myöntämisperusteissa mainitaan, että avustusta ei voida myöntää vuokrakustannuksiin. Tämän vuoksi Kajaanin Työvoimayhdistys ry:lle mahdollisesti myönnettävää työllisyysavustusta ei voida käyttää työttömien ruokalan vuokrakustannuksiin.

Työllisyydenhoidon talousarvioon on varattu tulosyksikköön Muu työllistäminen 50 000 euron suuruinen määräraha, joka on tarkoitettu käytettäväksi kaupungille palkattavien työllistettyjen työllistämisestä aiheutuviin oheiskustannuksiin. Tästä määrärahasta voitaisiin poikkeuksellisesti maksaa työttömien ruokalan vuokrasta puolet tänä vuonna.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyystyöryhmä maksaa ajalta 1.1.-31.12.2017 puolet Sammonkatu 1-3:ssa toimivan työttömien ruokalan vuokrasta Tilapalvelu -tulosalueen laskutuksen mukaan eli 7 755,60 euroa. Vuokra maksetaan tulosyksikköön Muu työllistäminen oheiskustannuksiin varatusta määrärahasta.

Päätös

Keskustelun jälkeen työllisyystyöryhmä päätti, että työllisyystyöryhmä maksaa ajalta 1.1.-31.12.2017 työttömien ruokalan vuokrasta 30 % eli 4653,36 euroa.

Perusteluna päätökselle on se, että yhdistys ei ole ennättänyt reagoida työllisyysavustusten muuttuneisiin kriteereihin. Vuokratuki myönnetään toiminnan turvaamiseksi tämän vuoden aikana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.