Tarkastuslautakunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut vuosille 2021-2024

KAJDno-2020-1063

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on edellisen kerran v. 2017 valinnut tilintarkastusyhteisön Kajaanin kaupungin ja sen tytäryhteisöjen hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Sopimus päättyy vuoden 2020 tilintarkastuksen valmistumiseen ja tilinpäätöksen hyväksymiseen.

Vuosien 2021-2024 hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut on kilpailutettava. Valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat keväällä 2020 linjanneet, että kilpailutus toteutetaan neljäksi vuodeksi.

Tilintarkastajan valinnan valmistelu on osa tarkastuslautakunnan vastuulle kuuluvaa kuntalain tarkoittamaa hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä sekä kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamista.

Kuntalain (410/2015) 122 § kuuluu seuraavasti:

"Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla.

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 §:n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan"

Tytäryhtiöiltä on tiedusteltu tilintarkastuspäivien tarvetta ja saadut vastaukset on koottu yhteenvetoon, joka on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.

Edelliseen kilpailutukseen verrattuna organisaatiossa on tapahtunut muutoksia mm. Loiste-konsernissa, ja Kajaanin Elokuvakeskus Oy on fuusioitunut Kajaanin Teknologiakeskus Oy:öön vuonna 2019. Tulevalla valtuustokaudella odotetaan sote-uudistusta, joka tuo mahdollisesti muutoksia toimintaan.

Tilintarkastuslaki (1141/2015) ja laki julkishallinnon ja -talouden tarkastuksesta (1142/2015) tulivat voimaan 1.1.2016. Nykyisin perustutkinnon suorittaneista tilintarkastajista käytetään nimikettä HT-tilintarkastaja. Yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tilintarkastuksen erikoistumistutkinnon suorittaneista tilintarkastajista käytetään ammattinimikettä KHT-tilintarkastaja sekä julkishallinnon ja -talouden erikoistumistutkinnon suorittaneista JHT-tilintarkastaja.

JHTT-tilintarkastajien on tullut järjestelmään siirtyessään suorittaa JHT-siirtymäkoe. Tämän siirtymäkokeen suoritettuaan JHTT-tilintarkastajista tulee uuden järjestelmän mukaisia JHT-tilintarkastajia, ja tähän sisältyy myös HT-tilintarkastajan pätevyys.

Lisätietoja asiasta antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ari Toppinen tai lautakunnan sihteeri Taina Juntunen, puh. 0447100212 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta aloittaa Kajaanin kaupunkikonsernin tilintarkaspalveluiden kilpailuttamisen suunnittelun.

Päätös

Lautakunta hyväksyi tarjouspyyntöluonnoksen luonnokseen merkityillä lisäyksillä täydennettynä.