Tarkastuslautakunta, kokous 6.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Tarkastuslautakunnan arviointitapaaminen (ympäristötekninen toimiala)

KAJDno-2020-1611

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tekninen johtaja Jussi Heikkinen ja suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen on kutsuttu tarkastuslautakunnan arviointitapaamiseen. Lautakunnan jäsenille on jaettu erillisenä liitteenä arviointitapaamiseen liittyvää aineistoa; muun muassa keskustan alueen pysäköintiasiaan liittyvät tehdyt kuntalais- ja valtuustoaloitteet. 

Pysäköintiasiaa on käsitelty Kajaanin kaupungin organisaatiossa useaan eri otteeseen: 

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi pysäköintimaksujen ja maksullisen pysäköintialueen muutoksen kokouksessaan 16.05.2018 § 51. Edellisen kerraan asiaa oli käsitelty 25.3.2015 § 29, jolloin pysäköintimaksuja alennettiin. Tätä ennen ympäristötekninen lautakunta oli käsitellyt asiaa 11.6.2014 § 79. Ympäristötekninen lautakunta on 16.5.2018 päättänyt, että maksullisen pysäköintialueen vyöhykkeitä on kaksi ja vyöhykkeiden pysäköintimaksut ja pysäköintiajat sekä sen, ettei maksuttomia pysäköintijaksoja esimerkiksi tapahtumien yhteydessä enää järjestetä. Samalla päätettiin muuttaa kiekkopysäköintialueeksi ns. Pikku-Pohjalankatu välillä Ämmmäkoskenkatu - Kirkkokatu. 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki 6.11.2017 valtuustoaloitteen Kauppakadun pysäköinnin maksuttomuudesta. Ympäristöteknisen lautakunnan 16.5.2018 § 47 ja kaupunginhallituksen 24.5.2018 § 115 käsittelyjen jälkeen kaupunginvaltuusto päätti 11.6.2018 § 41, että Kajaanissa ei järjestetä maksutonta pysäköintikokeilua. 

Pysäköintistrategia on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.10.2018 § 190, ja se on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina

Kajaanin kaupungille on jätetty 9.10.2018 esitys ns. Välikatuhankkeesta. Ehdotus koskee muun muassa Välikadun muuttamista yksisuuntaiseksi välillä Ämmäkoskenkatu-Lönnrotinkatu sekä pysäköinnin siirtämistä vinoparkkiruutuihin sekä pysäköintimittareiden poistamista ja korvaamista kolmen (3) tunnin kiekkopysäköinnillä klo 10 - 16.

Tekninen johtaja on 23.12.2019 antanut kirjelmän johdosta selvityksen, jossa on todettu muun muassa pysäköintistrategian valmistuminen vuonna 2018. Pysäköintistrategiassa on esitetty nykytila-analyysin, maankäytön ja asukasmäärien tulevaisuuden ennusteiden, kaupan ja muiden palvelujen muutoksen sekä liikkumismuotojen hitaiden muutosnäkymien perustella, ettei Kajaanin keskustassa tehtäisi merkittäviä muutoksia autojen pysäköintiin. Vuoden 2020 aikana on toteutettu Kauppakadun (välillä Lönnrotinkatu - Kirkkokatu) kävelypainotteinen katuosuus. Raatikeskushankkeen valmistuminen keväällä 2021 tuonee väljyyttä Välikadun pysäköintiin, ja Leipomo Pekka Heikkinen järjestää asiakaspysäköintipaikkoja purettavan vanhan leipomorakennuksen tilalle. Teknisen johtajan antamassa selvityksessä on luvattu tarkastella keskustan alueen liikkumisvaihtoehtoja vuosien 2021 - 2022 aikana.  

Ympäristöteninen lautakunta on tehnyt kokouksessaan 20.5.2020 § 44 päätöksen keskusta-alueen maksuttomasta aikarajoitetusta kahden (2) tunnin pysäköinnistä 15.9.2020 saakka. Päätös on tehty koronavirusepidemian yrityksille mahdollisesti aiheuttamien taloudellisten vahinkojen vuoksi ja on Suomen Yrittäjät ry:n ja Suomen Kuntaliiton suosituksen mukainen. Sitä ennen kaupunginjohtaja oli tehnyt viranhaltijapäätöksen pysäköintimaksujen poistamisesta ajalta 21.3.- 13.4.2020 koronakriisin takia.

Kajaanin kauppiasyhdistys ry:n tekemän aloitteen johdosta ympäristötekninen lautakunta päätti äänestyksen jälkeen 26.8.2020 § 64,  että maksutonta aikarajoitettua kiekkopysäköintiä jatketaan vuoden 2020 loppuun saakka. Kauppiasyhdistys oli teettänyt keväällä 2020 kyselyn, jonka mukaan 54 % vastaajista oli sitä mieltä, että maksuttomasta pysäköinnistä on ollut heille merkittävästi tai jonkin verran hyötyä.  Maksuttomasta pysäköinnistä on kyselyn mukaan ollut myös haittaa n. 20 %:lle vastaajista. Vastaajista 78 % on ilmoittanut havainneensa pysäköintipaikoilla asukkaiden tai työssä käyvien pitkäaikaispysäköintiä koko päivän ajan. Vastaajista 32,4 % on ilmoittanut, että pitkäaikaisesti varatut pysäköintipaikat estävät yrityksen asiakkaita pysäköimästä lähelle yritystä. 

Pysäköintiasiasta on tehty kuntalaisaloitteet 10.2.2020 ja 21.1.2021, joita ei ole vielä erikseen käsitelty. Molemmat aloitteet ovat valmistelussa. Ympäristötekninen lautakunta on merkinnyt kokouksessaan 24.2.2021 § 18 tiedoksi kunnan jäsenten aloitteiden valmistelutilanteen.

Pysäköintimittareista saadut tulot (€) vuosina 2017-2020 on kirjattu ympäristöteknisen toimialan kadut ja puistot -tulosyksikön kirjanpitoon. 

2017 2018 2019 2020
203 883 204 743 143 057 68 627

 

Kustannusraportointi kyseessä olevilta vuosilta ei ole niin tarkka, jotta siitä voitaisiin kohdentaa aiheutuneet kulut juuri keskustan maksullista pysäköintiä koskevaan alueeseen. 

Ympäristötekninen toimiala on kehittänyt talousraportointia niin, että jatkossa (vuoden 2021 alusta lähtien) myös pysäköinnin suunnitteluun ja kunnossapitoon liittyvät toimintatuotot ja -kulut voidaan eritellä.

Toteuma 1-2/2021 on seuraava:

tulosyksikkö pääkirjatili tot 1-2/2021
pysäköinninvalvonta toimintatuotot  15 186
pysäköinninvalvonta toimintakulut -14 417
pysäköinninvalvonta TOIMINTAKATE       769
pysäköinnin suunnittelu toimintakulut  - 4 261
pysäköinnin suunnittelu TOIMINTAKATE   - 4 261
pysäköinti/ kunnossapito toimintatuotot   19 505
pysäköinti/ kunnossapito toimintakulut - 25 284
pysäköinti/ kunnossapito TOIMINTAKATE   - 5 780

 

Pysäköinnin kunnossapidon tuotot muodostuvat maksuautomaattien tuotoista (maksullinen pysäköinti). Pysäköinnin suunnittelun menot koostuvat liikennesuunnitelmien tekemisestä (liikennemerkit ja pienet muutokset) ja kunnossapidon kustannukset lumen ja hiekan poistamisesta sekä liikennemerkkien huollosta ja maksuautomaattien ylläpidosta. 

 

Pysäköinninvalvonnan talouden toteuma käy ilmi konsernihallinnon kirjanpidosta. Seuraavassa toteuma vuosilta 2017-2020:

  2017 2018 2019 2020

toimintatuotot

158 104,47 121 014,91   121 257,27 112 842,98
toimintakulut - 88 341,91 - 95 855,17 - 106 417,20 - 99 459,67
toimintakate   69 762,56   25 159,74     14 840,07   13 383,31

 

Pysäköinninvalvontaan kohdistuvat tuotot ja kulut on eritelty kirjanpidossa. Pysäköinninvalvonta toimii konsernihallinon alaisuudessa, ja valvonta kohdistuu pysäköintipaikkojen (niin maksullisten, kuin kiekkopaikkojenkin) käyttöön sekä muuhun pysäköintiin. Pysäköinnintarkastajat määräävät virheellisestä pysäköinnistä pysäköintivirhemaksun. Pysäköinninvalvonnan tehtäviin kuuluu myös hylättyjen ja romuajoneuvojen siirtämisen valvonta, mikä on lakisääteinen tehtävä. 

Tarkastuslautakunnan tehtävät on mainittu kuntalain 121 §:ssä, ja lautakunta antaa kerran vuodessa arviointikertomuksensa kaupunginvaltuustolle. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Lautakunnan arviointityö kohdistuu keväällä 2021 tilikauteen 2020. 

Lisätietoja pysäköinnin suunnitteluun, kunnossapitoon ja valvontaan liittyvissä asioissa antaa Jussi Heikkinen, puh. 040 6783246  tai suunnittelupäällikö Jari Kauppinen, puh. 0447100034 sekä hallintojohtaja, pysäköinninvalvoja Tuija Aarnio, puh. 044 7100216. Sähköpostiosoite heille kaikille on muodossa : etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta toteaa vuosina 2020 - 2021 keskustan pysäköintiin liittyvät kuntalais- ja valtuustoaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Päätös

Merkittiin, että tekninen johtaja Jussi Heikkinen ja suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen olivat kokouksessa klo 17.28-18.08.

Kuntalain mukaan, mikäli aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, on asia otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lautakunnan käsityksen mukaan hyvän hallintotavan mukaista on vastata aloitteisiin kohtuullisessa ajassa. Kuntalaisaloite 10.2.2020 on tulossa ympäristöteknisen lautakunnan käsittelyyn huhtikuun 2021 lopussa. 

Lautakunta totesi saadun selvityksen perusteella, että pysäköintijärjestelyihin liittyvät tulot ja menot ovat riittävän tarkasti selvitettävissä kaupungin kirjanpidosta. Lautakunta ei havainnut viitteitä syrjivästä toiminnasta maksuttoman pysäköinnin käsittelyjen yhteydessä. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §