Tarkastuslautakunta, kokous 6.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Arviointikertomuksen v. 2020 laadinnan linjaukset

KAJDno-2021-231

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaisesti valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta kokoaa arviointinsa vuosittain laadittavaan arviointikertomukseen, joka toimitetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Hallintosäännön 72a §:n mukaan arviointikertomuksen rakenne muodostuu pääasiallisesti seuraavasti:

  • arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat
  • valtuuston asettamat tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi
  • toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arviointi
  • talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyys
  • kaupungin määräysvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen; liikelaitokset ja merkittävät tytäryhtiöt
  • muut havainnot kaupungin toiminnasta
  • tiivistelmä keskeisimmistä havainnoista, johtopäätöksisstä ja suosituksista
  • liitteet

Vuotta 2020 koskeva kaupunkikonsernin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 30.3.2021. Kokous, jossa kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen, on sovittu pidettäväksi 31.5.2021. Samassa kokouksessa käsitellään muun muassa tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus.

Tarkastuslautakunnan v. 2020 arvioinnin painopistealueet ovat olleet

sivistystoimiala (vs. sivistysjohtajan tapaaminen), varhaiskasvatus (tulosalueen johtajan tapaaminen), liikunta- ja kultuuriasiainneuvosto (liikuntapäällikön ja museonjohtajan tapaaminen), 

maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue (suunnittelupäällikön tapaaminen) sekä tytäryhtiöistä Loiste-konserni ja KOY Kajaanin Pietari.

Tilintarkastaja on antanut tilikauden aikana kaksi raporttia sekä erillisen raportin Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarista. Seuraavat tilintarkastajan raportit koskevat tilinpäätöstarkastusta. 

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.h.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee vuotta 2020 koskevan arviointikertomuksen rakenteesta ja laadinnan periaatteista, päättää arviointikertomuksen linjauksista sekä toteaa painopistealueiden arvioinnin työnjaon.

Päätös

Lautakunnan jäsenet toimittavat omat osuutensa arviointikertomuksesta 11.4. mennessä lautakunnan sihteerille. Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa 20.4.2021 pidettävässä kokouksessa. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §