Tarkastuslautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2021-2024 sekä työohjelma ja painopistealueet 2021

KAJDno-2021-865

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n mukaisesti laatia arviointisuunnitelma. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa yleensä tilinpäätöksen käsittelyn kanssa samaan aikaan. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeelliseksi pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Lautakunnan jäsenille on jaettu edellisen valtuustokauden (2017-2020) arviointisuunnitelman toteuma oheisliitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Lautakunta keskustelee arviointisuunnitelman sisällöstä ja laatii suunnitelman syksyn 2021 aikana.

Päätös

Lautakunta päätti kutsua seuraavan kokouksen arviointitapaamiseen maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueen päällikön tai hänen estyneenä ollessa jonkin toisen tulosalueen päällikön.

Muilta osin lautakunta jätti arviointisuunnitelman valmisteluun.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Lautakunnan 31.8.2021 kokouksessa sovitun mukaisesti arviointisuunnitelmaa on valmisteltu nelivuotiskaudelle. 

Suunnitelmaluonnos on jaettu lautakunnan jäsenille.

Vuoden 2021 arvioinnin työohjelma ja painopistealueet jakaantuvat seuraavasti:

maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue

6.10.

Kajaanin Mamselli -liikelaitos

 

tilakeskus - tulosalue

 

kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue

 
ympäristöteknisen toimialan toimialajohtajan tapaaminen  
investoinnit  
kaupunginjohtajan tapaaminen  
tilintarkastajan raportointi; myös sisäisen tarkastuksen raportointi  
talousjohtajan katsaukset  
hankehallinnointi (projektit)  

 

Lisätietoja asiasta antaa lautakunnan puheenjohtaja Toni Raesalmi, puh. 044 0197610 tai hallintosuunnitelija Taina Juntunen, sähköposti muodossa: etunimi.h.sukunimi(at)kajaani.fi tai puh. 044 710 0212.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Lautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman vuosien 2021-2024 arviointeja varten sekä yksityiskohtaisen työohjelman talouden ja toiminnan sekä tuloksellisuuden arviointiin vuodelle 2021.

Päätös

Hannu Suutari ehdotti, että arviointisuunnitelmaan otetaan lisäksi talouden tasapainottamisohjelman toteutumisen arviointi. 

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti arviointisuunnitelman vuosille 2021-2024 Hannu Suutarin esittämällä lisäyksellä täydennettynä. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistui tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin tarkastuslautakunta.


 Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
 Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
 Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
 Faksinumero: 08 6155 2510
 Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
 Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


 Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


 Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.