Tarkastuslautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Arviointitapaaminen maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue

KAJDno-2020-1611

Valmistelija

 • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 yhtenä arvioinnin painopistealueena on ympäristötekninen toimiala. Toimiala jakaantuu kolmeen tulosalueeseen: tilakeskus, kunnallistekniikka ja liikunta sekä maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue. 

Ensimmäisenä arviointivuorossa on maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue. Tulosalueen päällikkö/suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen on kutsuttu lautakunnan arviointitapaamiseen, ja hänelle on toimitettu etukäteen arviointilomake. 

Kajaanin kaupungin talousarviossa 2021 on tulosalueen palvelulinjauksista sanottu seuraavaa:

 • Kaavoituksella huolehditaan yhteistyössä tonttituotannon kanssa monipuolisesta ja houkuttelevasta tonttitarjonnasta ja luodaan mahdollisuuksia alueiden kehittämiselle Kaavoitusohjelma 2019 - 2022 mukaisesti.
 • Yleiskaavamuutoksia laaditaan kylä- ja ranta-alueille, joihin kohdistuu rakentamispaineita ja joiden vesihuoltoon liittyvät valmiudet ovat kunnossa. Keskustaajaman lievealueen Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo yleiskaava on hyväksymiskäsittelyssä, ja Paltaniemen kylän ja Tervakaarre-Hövelönlahden yleiskaavoitusta viedään eteenpäin. Mahdollistetaan tuulivoimarakentamista kaavoituksen keinoin. Harsunlehdon ja Kivikankaan tuulivoimakaavoitusta viedään eteenpäin. 
 • Kaupunkirakenteen tiivistämiseksi ja rakentamisen edistämiseksi palvelujen ja kunnallistekniikan piirissä muutetaan asemakaavaa tonttitarpeen ja soveltuvuuden mukaan. Sammonkaaren korttelikokonaisuuden asemakaava viedään hyväksymiskäsittelyyn. Keskustan elinvoiman turvaamiseksi ja asuinkerrostalotuotannon täydentämiseksi laaditaan keskustaan hankekaavoja. Välikadun koillispuolen korttelialueen uudisrakentamisen mahdollistava hankeasemakaava tulee vireille. Kaupungin omia hankkeita mahdollistetaan tarvittaessa asemakaavamuutoksilla mm. palolaitos. Omakotitalotonttitarjonnan turvaamiseksi laaditaan tarvittaessa asemakaavoja Keskustaajama 2035 -osayleiskaavan pientaloalueille. Lehtikankaan koulun alueen pientalokaava viedään hyväksymiskäsittelyyn.
 • Laaditaan vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuoltolaitosten toiminnan kehittämissuunnitelma.
 • Laaditaan Kajaanin liikennejärjestelmäsuunnitelma yhteistyössä POP ELY:n kanssa.
 • Jatketaan Locus Cloud -paikkatietoalustan kehittämistä: Rekisterisovellukset ja paikkatietorajapintojen hyödyntäminen.
 • Kuvataan ja sähköistetään seuraavat prosessit: kiinteistötoimitukset ja arkisto, vuokrasopimukset, rakennusvalvonnan sähköisten dokumenttien myynti, ympäristövalvonnan laskutuksen automatisointi.
 • Metsien hoito optimoidaan. Päivitetään hyväksytyt käyttö- ja hoitosuunnitelmat maankäyttöpoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Lasketaan kestävä hakkuutaso. Tulevaisuudessa on tarkasteltava myös hiilivaraston/nielun optimointia sekä luonnon monimuotoisuuden tilaa.
 • Jatketaan haja-alueella kiinteistöveroselvityksiä konsulttipalveluna.
 • Kehitetään paikkatieto- ja maastomittauspalveluita kaupungin eri yksiköiden tarpeita vastaavasti yhdessä valmisteltavan paikkatieto-ohjelman avulla."

Lisätietoja asiasta antaa suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, puh. 044 710 0034 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Lautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että suunnittelupäälikkö Jari Kauppinen poistui kokouksesta klo 18.02.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §