Tarkastuslautakunta, kokous 5.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Sidonnaisuusrekisterin päivittäminen

KAJDno-2017-1041

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on vienyt luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle syyskuussa 2017. Suomen kuntaliitto on päivittänyt Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnissa -ohjetta sekä tarkentanut ohjeessaan sidonnaisuusilmoitusten sisältöä ja ilmoitusvelvollisten määrittelyä.

Kajaanin kaupungin sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu kuntalain mukaisesti kaupungin verkkosivuilla. Sidonnaisuusilmoituksia on kuitenkin syytä päivittää joiltain osin.

Sidonnaisuudet

1. Sidonnaisuusilmoitus tehdään luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät eli ainakin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät. Luottamustoimilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteistön tai yrityksen toimielinten jäsenyyttä, eli yrityksen hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyyttä. Ilmoitusvelvollisuuden edellytys on yhteisön harjoittama elinkeinotoiminta (ilmoitusvelvollisuuden piiriin ei kuulu esim. toimiminen asunto-osakeyhtiön hallituksessa). Ilmoitettavia sidonnaisuuksia ovat kunnan tytäryhtiön johtotehtävät ja luottamustoimet.

2. Merkittävä varallisuus kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin; ja tässä yhteydessä tarkoitetaan lähtökohtaisesti omaisuutta ja omistusosuuksia, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Ilmoitusvelvollisuus ei koske henkilön tai hänen perheensä käytössä olevaa tavanomaista asuntoa, kesäasuntoa tai siihen kuuluvaa tonttia.

Maan ja metsän omistaminen kunnassa voi tulla ilmoitettavaksi, mikäli henkilö kuuluu toimielimeen, joka käsittelee esim. kaavoitukseen liittyviä asioita tai maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupa-asioita.Tällöin ilmoitetaan kohteen sijainti kaupunginosan, kylän tai tilan tarkkuudella sekä alueen suuruus neliömetreissä.

Myös kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistamisella tai muulla osakkeenomistuksella on merkitystä luottamustehtävän hoitamisen ja näin sidonnaisuusilmoituksen tekemisen kanssa. Merkittäväksi omistusosuudeksi katsotaan omistus, joka antaa yli 20 prosentin äänivallan. Ilmoittaa tulee omistuksen laatu ja kohde sekä omistusosuus (ilmoitusvelvollisuus ei koske talletuksia eikä rahasto-osuuksia).

Mikäli henkiö omistaa kunnan alueella sijoitusasuntoja tai liikehuoneistoja, tulee ilmoittaa kohteen sijainti kadunnimen tarkkuuudella sekä kunta.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat myös velat, takaukset ja muut vastuut, jotka on otettu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Ilmoittaa tulee velan tai muun vastuun suuruus ja peruste  (ilmoitusvelvollisuus ei koske asunto-, auto- tai muuta lainaa, joka ei liity liike- tai sijoitustoimintaan).

3. Muista sidonnaisuuksista merkitystä voi olla henkilön yhdistys- tai säätiötoiminnalla; esim. osuuskaupan luottamustoimet, seurakunnan luottamustehtävät, toimiminen yhdistyksen toiminnanjohtajana tai puheenjohtaja sekä elinkeinotoiminnan harjoittaminen kunnassa (tehtäviä puoluetoiminnassa ei tarvitse ilmoittaa).

Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvollisia ovat kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavia toimielinten jäseniä ja varajäseniä sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan jaostoja. Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuus koskee kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijöitä. Ilmoitusvelvollisuus koskee mös kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja lautakunnan esittelijää.

Valvonta

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Sidonnaisuusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa ko. tehtävään valinnasta. Lisäksi henkilölllä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot. Tarkastuslautakunta voi kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta, mutta tarkastuslautakunnan tehtäviin ei kuulu henkilöiden sidonnaisuuksien oma-aloitteinen selvittäminen. Ilmoituksen tekeminen on luottamushenkilölle ja viranhaltijalle kuuluva velvollisuus. Tarkastuslautakunnan on tarkastettava ilmoitukset ennen kuin ne viedään rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. Käytännön työ on Kajaanin kaupungilla delegoitu hallintojohtajalle virkansa puolesta sekä hänen määräämilleen sidonnaisuusrekisterin pääkäyttäjille.

Kunnalla on oikeus tietosuoja-asetuksen nojalla käsitellä sidonnaisuusrekisterissään ainoastaan sidonnaisuussääntelyn mukaisia tarpeellisia tietoja; epäolennaista tietoa ei tule ottaa rekisteriin, vaikka ne olisi ilmoitettu. Myöskään salassapidettävää tietoa ei tule julkaista tietoverkossa. Muutokset ja täydennykset viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovutus rekisteristä suoramarkkinoitia varten. Henkilötietojen käsittelyssä tulee noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta sekä keväällä 2018 voimaan tulevaa tietosuojalakia. Vanhentunut tieto tulee poistaa rekisteristä.

Lisätietoa asiasta antavat hallintojohtaja Tuija Aarnio, puh. 044 710 0216 tai hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212; sähköposti molemmille muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta kehottaa ilmoitusvelvollisia päivittämään sidonnaisuusilmoituksensa sekä keskushallintoa päivittämään sidonnaisuusrekisteriä niiltä osin kuin siinä on vanhentunutta tietoa tai tietoa, joka ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Tarkastuslautakunta vie sidonnaisuusrekisterin seuraavan kerran tiedoksi kaupunginvaltuustolle syksyllä 2018.

Päätös

Hyväksyi.