Tarkastuslautakunta, kokous 3.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätös 2017

KAJDno-2018-341

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 113 § mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.

Kuntalain 114 § mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Kajaanin kaupungin liikelaitokset ja lautakunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet omat tilinpäätöksenä vuodelta 2017 helmi- ja maaliskuussa 2018.  Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten yhdistetty tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa alijäämää yhteensä  -0,981 miljoonaa euroa. Koko Kajaanin kaupungin konsernia koskeva tilinpäätös, johon on yhdistetty kaupungin tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja konsernisuhteessa olevat osakkuusyhteisöt, osoittaa vuodelta 2017 ylijäämää 1,862 miljoonaa euroa.
Kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset toimintatuotot olivat  50,3 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 283,3 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 3,0 miljoonaa euroa eli 6,4 prosenttia ja toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 3,2 miljoonaa euroa eli 1,1 prosenttia.  Verotuloja kertyi 138,7 miljoonaa euroa, joka oli 1,5 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Valtionosuuksia sen sijaan kertyi 102,6 miljoonaa euroa, joka oli  2,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Valtionosuuksien vähentyminen johtui pääasiassa ammatillisen koulutuksen valtionrahoituksen leikkauksista. Rahoitustuottoja kertyi yhteensä 7,0 miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 3,1 miljoonaa euroa.

Pitkäaikaista lainaa nostettiin vuonna 2017 12,3 miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 13,6 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaiset lainat lisääntyivät 9,6 miljoonaa euroa. Vuoden vaihteessa kaupungin lainakanta oli yhteensä 118,7 miljoonaa euroa eli 3 187 euroa asukasta kohden.

Vuoden 2017 investointimenot olivat 22,3 miljoonaa euroa. Rahoitusosuutta investointeihin saatiin 0,4 miljoona euroa ja luovutustuloja 0,4 miljoonaa euroa, joten nettoinvestointimenot olivat 21,5 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma vuonna 2017 oli 374,3 miljoonaa euroa. Maa - ja vesialueiden arvo oli 33,5 miljoonaa euroa, rakennusten arvo 119,7 miljoonaa euroa ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden arvo 67,9 miljoonaa euroa sekä koneiden,kaluston ja muiden aineellisten hyödykkeiden arvo oli yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Sijoituksia eli osakkeita ja osuuksia sekä lainasaamisia oli 124,1 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa taseessa oli 218,6 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa  taseessa oli yhteensä 148,8 miljoonaa euroa.

Konsernitaseen loppusumma vuodelta 2017 oli 756,0 miljoonaa euroa. Konsernin ulkoiset toimintatuotot olivat 300,2 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 501,8 miljoonaa euroa. Kajaanin kaupunkikonsernin nettoinvestointimenot olivat 53,7 miljoonaa euroa. Koko kajaanin kaupungin konsernin ylijäämä vuodelta 2017 oli 1,9 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös 2017, oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus:

1. Esittää tilikauden 1.1.-31.12.2017 tuloksen - 2.764.930,26  euroa käsittelystä seuraavaa:

  • Lisätään poistoeroa - 2.275.971,42 euroa
  • Tuloutetaan varauksia 4.048.241,14 euroa
  • Tuloutetaan rahastoista 11.846,74 euroa

Tilikauden alijäämä -980.813,80 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien yli- / alijäämä.

2. Hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi.

3. Oikeuttaa talouspalvelut tekemään vielä tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä.

4. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi
  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

 Kajaanin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksessä (liite 1) ei ole kattamatonta alijäämää, joten Kajaanin kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvoitetta.

 Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 20.4.2018 esittänyt Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen 2017 hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017, liite 2

 Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 125.2 §:n mukaista tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta, joten lausunnon pyytäminen kaupunginhallitukselta  tilintarkastuskertomuksesta  ei ole tarpeen.

 Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kpmg.fi ja hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

 Tarkastuslautakunta toteaa, että

 1) kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat laatineet kaupungin tilinpäätöksen ja jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi,

 2) tilintarkastaja on tarkastanut Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 ja antanut tilintarkastuskertomuksen 20.4.2018.

 Kajaanin kaupungin vuotta 2017 koskevassa tilinpäätöksessä ei ole kattamatonta alijäämää eikä tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 125.2 §:n tarkoittamaa muistutusta tai muuta huomautettavaa.

 Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä

 esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja

 että kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017.

Päätös

Hyväksyi.