Tarkastuslautakunta, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tarkastuslautakuntien koulutustilaisuudet syyskaudella 2021

KAJDno-2021-861

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Aluepro Oy järjestää

tarkastuslautakuntien koulutuspäivän etäluentona 5.10.2021 klo 9 - 15.30. Koulutuksen hinta on 240 € + alv 24 % ja ilmoittautuminen 27.9.2021 mennessä. Ohjelma on jaettu lautakunnan jäsenille oheisliitteenä.

 

FCG Koulutus Oy järjestää

1) tarkastuslautakuntien koulutuspäivän 30.9.2021, 21.10.2021 tai 2.11.2021 klo 9-12 webinaarina. Koulutus toteutetaan Zoom-ohjelmalla, jota voi testata etukäteen. Koulutus on suunniteltu erityisesti syksyllä 2021 aloittavien kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien uusille jäsenille ja varajäsenille. 

Osallistumismaksu 390 € + alv 24 %/henkilö. Jos samasta organisaatiosta osallistuu 4-10 henkilöä, hinta on tällöin yhteensä 1500 € + alv 24 %. Ohjelma on jaettu lautakunnan jäsenille oheisliitteenä.

2) Hallinnon ja tarkastustoimen seminaarin 7.-8.10.2021 virtuaalitapahtumana. Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä.

Peruslipun hinta on 590 € + alv 24 %. Lipun voi siirtää toiselle jäsenelle ja peruminen on mahdollista 30 pv ennen tapahtumaa.

Ryhmähinta julkisen sektorin asiakkaille, jos organisaatiosta osallistuu 4 tai usempia henkilöitä, on 490 € + alv 24 %. Lipun voi siirtää toiselle jäsenelle ja peruminen on mahdollista 30 pv ennen tapahtumaa. Ohjelma on jaettu lautakunnan jäsenille oheisliitteenä.

 

KPMG Oy järjestää arviointiseminaarin Finlandia talolla 10.-11.11.2021. Seminaarin hinta on 620 € + alv 24 %, ja sisältää kaksipäiväisen seminaariohjelman ja ruokailut. Tämän lisäksi tulevat matka- ja majoituskulut. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi järjestäjä  varaa oikeuden muutoksiin ja seuraa aktiivisesti tilannetta kokoontumisrajoituksista. Ohjelma on jaettu lautakunnan jäsenille oheisliitteenä.

 

Lisätietoja: hallintosuunnittelija Taina Juntunen, sähköposti muodossa: etunimi.h.sukunimi(at)kajaani.fi tai puh. 044 7100212. 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Lautakunta päättää koulutukseen osallistumisesta syksyllä 2021.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti osallistua FCG:n järjestämään webinaariin 21.10.2021 ja tarjoaa mahdollisuuden myös varajäsenille osallistua koulutukseen. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistui tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin tarkastuslautakunta.


 Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
 Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
 Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
 Faksinumero: 08 6155 2510
 Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
 Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


 Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


 Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.