Tarkastuslautakunta, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024

KAJDno-2021-557

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on kuntalain mukaan valmistella ja tehdä esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä kunnan talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 8.6.2021 talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaohjeen. Laadintaohje on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Laadinnassa on pyydetty huomioimaan tilinpäätöksen 2020 toteuma sekä alkuvuoden 2021 talousarviototeuma.

Ulkoisen tarkastuksen hoitamiseen on varauduttu sopimuksen mukaisesti. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on huomioitu tarkastuslautakunnan lakisääteinen tehtävä sidonnaisuusrekisterin pitämisessä (palveluiden ostot), lautakunnan kokouspalkkiot sekä koulutuksiin mahdollisesti liittyvät kulut. Taloussuunnitelmavuodet 2023-2024 noudattavat talousarvioehdotuksen 2022 lukuja. 

                         

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Lautakunta hyväksyy ja lähettää liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2023-2024 kaupunginhallitukselle jatkovalmisteluun ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 siten muutettuna, että koulutusmäärärahaa vuodelle 2022 esitetään 6 600 euroa.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §