Tarkastuslautakunta, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Tarkastuslautakunnan kokoukset syyskaudella 2021

KAJDno-2021-860

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Edelleen hallintosäännössä on sanottu, että toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. Käytännössä voidaan menetellä niin, että poissaolija ilmoittaa asiasta toimielimen sihteerille, jotta varajäsen saa käyttöönsä sähköisen kokouksen linkin kokouskutsuun ja esityslistaan tutustumista varten. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2021 kokouspäivämäärät ja kellonajat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää kokouksensa pääsääntöisesti keskiviikkona klo 16.30 alkaen seuraavasti:

6.10.2021

27.10.2021

24.11.2021 ja

15.12.2021.

 

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §