Tarkastuslautakunta, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Arviointikertomus vuodelta 2016

KAJDno-2017-149

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan tasesssa on kattamatonta alijäämää.

Kajaanin kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvollisuutta.

Tarkastuslautakunta on käynyt keskustelun arviointikertomuksen rakenteesta ja laadinnan periaatteista kokouksessaan 2.2.2017. Sen lisäksi lautakunta on valmistellut arviointikertomusta kokouksissaan 21.3.2017, 11.4.2017 ja 24.4.2017.

Arviointikertomusluonnos on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä. Arviointikertomusluonnos on valmisteluvaiheessa vielä ei-julkinen asiakirja (JulkL 6 §).

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Tolonen, ruuperi@suomi24.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa ja merkitsee pöytäkirjaan mahdolliset esteellisyydet arviointikertomuksen laadinnassa.

 

Päätös

Merkittiin, että Evelyn Hynynen saapui kokoukseen klo 15.13 ennen tämän asian käsittelyä.

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laadintaa ja viimeistelee sen 17.5.2017 kokouksessaan. Tarvittaessa lautakunta pitää ylimääräisen kokouksen 29.5.2017.

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Tolonen, ruuperi@suomi24.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviontikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta viimeisteli arviointikertomuksen ja allekirjoittaa sen 29.5.2017 klo 9.00 pidettävässä ylimääräisessä kokoksessa. Lautakunta kutsuu tilaisuuteen kaupunginvaltuusto ja -hallituksen puheenjohtajiston ja tiedotusvälineiden edustajat.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Tolonen, ruuperi@suomi24.fi

Tarkastuslautakunta

 - päättää vuoden 2016 arviointikertomuksen sisällöstä;

 - allekirjoittaa vuoden 2016 arviointikertomuksen;

 - jättää arviointikertomuksen vuodelta 2016  kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja

 - esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään.

Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa syyskuun 2017 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §