Tarkastuslautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyyksien toteaminen

KAJDno-2021-1009

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan jäsenten vaalikelpoisuudesta on säädetty kuntalain 75 §:ssä. Saman lain 97 §:ssä on säädetty esteelisyydestä. Sen lisäksi esteellisyydestä löytyvät säännökset myös hallintolain 27-30 §:issä. Esteellisen henkilön on siis ilmoitettava esteellisyydestään, ja henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.

Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat esteellisiä sen toimialan, lautakunnan tai konserniyhteisön arviointiin, jonka toimielimissä he ovat jäseniä tai varajäseniä tai johon he ovat työ- tai virkasuhteessa.

Arviointityön kannalta on tärkeää, että pysyvät esteellisyydet ilmoitetaan heti toimikauden alussa, ja tapauskohtaiset esteellisyydet ilmoitetaan arviointivuoden aikana heti, kun sellaisia ilmenee. 

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 141 §:ssä ovat määräykset siitä, miten toimitaan, jos toimielimen jäsen on esteellinen. Kyseessä oleva pykälä kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

141 § Esteellisyys

"Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.

Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeuksessa.

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan."

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 7100212 tai sähköposti muodossa: etunimi.h.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Tarkastuslautakunta toteaa mahdolliset jäsenten pysyvät esteellisyydet.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Kukaan ei ilmoittanut vastustavansa esitystä, joten lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §