Tarkastuslautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Sidonnaisuusilmoitukset 2021

KAJDno-2017-1041

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 84 §:ssä on säädetty sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, jonka tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja tuoda ilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, ja hänen tulee myös viipymättä ilmoittaa sidonnaisuuksissa tapahtuneista muutoksista. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustehtävään.

Toimielinten toimikausi alkaa eri aikaan. Viimeisimmät toimielimet on valittu kaupunginhallituksen kokouksessa 28.9.2021. Pelastuslautakunta valittaneen kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.11.2021. 

Käytännössä sidonnaisuusrekisterin pitämisestä huolehtii hallintojohtaja, joka on määrännyt tehtävään pääkäyttäjät. Hallintosäännön 73 §:n 1 mom. mukaisesti tarkastuslautakunta tuo sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vähintään kerran vuodessa.

Raportti sidonnaisuuksista on jaettu lautakunnan jäsenille oheisliitteenä. Tarkastetut sidonnaisuusilmoitukset tulee julkaista Kajaanin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:  www.kajaani.fi -> kaupunki ja hallinto -> päätöksenteko -> sidonnaisuudet.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

 • kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • kaupunginhallituksen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
 • kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto
 • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavat toimielimet eli Kajaanissa ympäristöteknisen lautakunnan ja sen lupajaoston jäsenet ja varajäsenet
 • kaupunginjohtaja, pormestari, apulaispormestari
 • edellä mainittujen toimielinten esittelijät

Ilmoitusvelvollisuus koskee:

 • johtotehtäviä tai luottamustoimia elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä (toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja; hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyys)
 • merkittävä varallisuutta (omaisuus ja omistusosuus, joka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten; ei koske sen sijaan omassa tai perheen käytössä olevaa asuntoa, kesäasuntoa tai siihen kuuluvaa tonttia)
 • maa- ja metsäomaisuutta (ilmoittaa tulee kohteen sijainti kaupunginosan, kylän tai tilan tarkkuudella sekä alueen suuruus neliömetreissä)
 • osakkeenomistusta (kiinteistöyhtiön tai muun osakkeen omistus; ilmoittaa tulee laatu ja kohde sekä omistusosuus; ei koske talletuksia eikä rahasto-osuuksia)
 • velkaa tai takausta (koskee velkoja, takauksia ja muita vastuita, jotka on otettu liike- tai sijoitustoiminaa varten; ei koske asunto-, auto- tai muuta lainaa, jos sen ottaminen ei liity liike- tai sijoitustoimintaan)
 • muuta sidonnaisuutta (yhdistys- ja säätiötoimintaa, mutta ei puoluetoimintaa)

Suomen Kuntaliiton julkaisu "Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa" on jaettu lautakunnan jäsenille oheisliitteenä, josta käyvät ilmi tarkemmat ilmoitusvelvollisuuden perusteet.

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Tuija Aarnio, puh. 044 7100216 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Tarkastuslautakunta tarkastaa kokouspäivään 6.10.2021 mennessä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset vuodelta 2021 ja valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset ovat antaneet ilmoituksensa. 

Päätös

Lautakunta päätti muistuttaa ilmoitusvelvollisia sidonnaisuusilmoituksen toimittamisesta asetettuun määräaikaan mennessä. 

Valmistelija

 • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Ilmoitusvelvollisille on lähetetty muistutus sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä/päivittämisestä. 

Ote sidonnaisuusrekisteristä liite 1

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Tuija Aarnio, puh. 044 7100217 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Tarkastuslautakunta esittää liitteen 1 mukaisen sidonnaisuusraportin 2021 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta muistuttaa ilmoitusvelvollisia siitä, että ilmoituksessa ilmoitetaan ne sidonnaisuudet, joita laki edellyttää, ja ilmoitus tehdään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitusvelvollinen on tehtävään valittu.

Myös sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viipymättä.

Päätös

Lautakunta päätti kehottaa ilmoitusvelvollisia tekemään puuttuvat sidonnaisuusilmoituksensa ja täydentämään ne 17.11.2021 mennessä, jotta sidonnaisuusrekisteri ehditään viemään kaupunginvaltuustolle tiedoksi joulukuussa 2021.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §