Tarkastuslautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Arviointitapaaminen - maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminta -tulosalue

KAJDno-2020-20

Valmistelija

 • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvioinnin yhtenä painopistealueena v. 2020 on maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminta -tulosalue. Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen (tulosalueen päällikkö) on kutsuttu arviointitapaamiseen.

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminta -tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt, joita johtaa tulosyksikön päällikkö:

- kaavoitus- ja aluesuunnittelu (kaupunginarkkitehti)

- tontti ja paikkatieto (kaupungingeodeetti)

- rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (ympäristönsuojelutarkastaja)

Vuoden 2020 talousarviossa on tulosalueen palvelulinjauksista sanottu seuraavaa:

 • Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo yleiskaavoitusta jatketaan. Hevossuo-Teerisuon kaavoitukseen varaudutaan. Paltaniemen ja Tervakaarre-Hövelönlahden yleiskaavoitusta viedään eteenpäin.
 • Aloitetaan Sammonkaaren kaavoitus, Välikadun koillispuolen hankeasemakaava ja Lehtikankaan koulun pientalokaava. Tarvittaessa laaditaan teatterin, palolaitoksen ja Lehtikankaan päiväkodin asemakaavat.
 • Käynnistetään rakennusvalvonnan sähköisten asiakirjojen myynti.
 • Aloitetaan kiinteistötoimitustuotannon ja arkiston sähköistäminen.
 • Jatketaan Locus Cloud-paikkatietoalustan käyttöönottoa ja sen kehittämistä 3D-mallinnuksen hyödyntämiseen.
 • Jatketaan selvistystä rakennusten kiinteistöveron kattavuudesta.
 • Jatketaan Sammonkaari-nimen saanutta Älykäs elinkaarikortteli-hanketta.
 • Päivitetään yhteistyössä Kajaanin Veden ja muiden vesihuoltolaitosten kanssa vesihuollon kehittämissuunnitelmaa, jossa linjataan vesihuollon yleisen kehityksen suuntaviivat vuosille 2020-2022.
 • Vuoto- ja hulevesien jätevesiviemäriin rajoitetaan yhteistyössä Kajaanin Vesi-liikelaitoksen kanssa. Toimenpiteet toteutetaan vuosittain tärkeysjärjestyksessä ja ne jatkuvat toistaiseksi.

Valtuustoon nähden koko toimialaa koskevana sitovana toiminnallisena tavoitteena voidaan mainita, että oppilaitosyhteistyön avulla tarjotaan Kajaanissa opiskeleville harjoitusmahdollisuuksia ja lopputyöpaikkoja. Mittarina on harjoittelupaikkojen, näyttötutkintojen ja lopputöiden lukumäärä. Tavoitteena v. 2020 on, että toimiala pystyy tarjoamaan mahdollisuuksia useammalle kuin yhdelle eri koulutusalalle.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta löytyvät talousarvion 2020 sivuilta 70-71 sekä tulosalueen talousarvioluvut sivulta 73. Sivut on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

Lisätietoja asiasta antaa suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, puh. 044 710 0034 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että Jari Kauppinen poistui kokouksesta klo 17.09.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.