Tarkastuslautakunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden v. 2021-2025 kilpailuttamisen suunnittelu

KAJDno-2020-794

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat (KuntaL 121 §).

Kuntalaissa (410/2015) on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sanottu seuraavaa:

"122 §. Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla.

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 §:n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan."

Kilpailutus voidaan tehdä omana työnä tai osallistumalla yhteishankintaan. Tilintarkastusyhteisön toimikausi on tähän saakka Kajaanissa noudattanut valtuustokautta eli on ollut neljä vuotta. Tilintarkastuspalvelut on mahdollista kilpailuttaa enintään kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

Voimassa olevan sopimuksen mukaan peruskaupungilla ja sen liikelaitoksilla ollut 65 tilintarkastuspäivää vuodessa, hankkeiden tarkastuksia noin 3 pv/vuosi ja tytäryhtiöiden tilintarkastuspäiviä 55 pv/vuosi. Tytäryhtiöt tekevät omat päätöksensä valittavasta tilintarkastusyhteisöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta aloittaa hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailutuksen valmistelun niin, että valtuusto voi tehdä päätöksen valittavasta tilintarkastusyhteisöstä alkuvuodesta 2021.

Lautakunta antaa ohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös

Lautakunta keskusteli tarjouskilpailun järjestämisestä ja palaa asiaan syyskuun ensimmäisessä kokuoksessa. Valtuustoryhmien puheenjohtajilta tiedustellaan, valitaanko tilintarkastajan toimikaudeksi neljä vai kuusi vuotta.  


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §