Tarkastuslautakunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Arviointikertomus vuodelta 2019

KAJDno-2020-97

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Sen lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Kajaanin kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvollisuutta.

Tarkastuslautakunta on käynyt keskustelun arviointikertomuksen rakenteesta ja laadinnan periaatteista kokouksessaan 11.2.2020. Sen lisäksi lautakunta on valmistellut arviointikertomusta kokouksissaan 7.4.2020, 14.4.2020, 20.4.2020, 12.5.2020.ja 19.5.2020.

Arviointikertomusluonnos on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä. Arviointikertomusluonnos on valmisteluvaiheessa vielä ei-julkinen asiakirja (JulkL 6 §). Allekirjoitettu arviointikertomus liitetään pöytäkirjaan.

Lautakunnan jäsenillä ei ole esteellisyyksiä arviointikertomuksen laadintaan ja käsittelyyn vuodelta 2019.

Lisätietoja asiasta antaa lautakunnan puheenjohtaja Ari Toppinen tai hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212, sähköposti muotoa: etunimi.h.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta

 - päättää vuoden 2019 arviointikertomuksen sisällöstä;

 - allekirjoittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen;

 - jättää arviointikertomuksen vuodelta 2019 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja

 - esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään.

 Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyi,


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §