Tarkastuslautakunta, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Tilivelvollisten määritteleminen v. 2018

KAJDno-2018-37

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilivelvollisia ovat kuntalain (410/2015) 125 §:n mukaisesti toimielinten jäsenet ja toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisten määrittäminen kuuluu Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta pyytää vakiintuneen käytännön mukaan asiasta tilintarkastajan ja kaupunginhallituksen lausunnot, ennen kuin asia viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Tilivelvollisuus ei muuta mitenkään sitä vastuuta, joka viranhaltijoilla muutoinkin on asemansa perusteella määrärahan käytöstä päättävänä viranhaltijana, laskujen asiatarkastajana ja hyväksyjänä sekä esimiehenä.

Tilivelvollisuus merkitsee kuntalain mukaan sitä, että

 - viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi;
 - viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus;
 - viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Tilivelvollisuuden määrittely lain tarkoittamalla tavalla tässä päätöksessä mainituille viranhaltijoille ei poista huolellisuusvelvoitetta muiltakaan viranhaltijoilta ja työntekijöiltä.

Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, sen sijaan kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Kuntalain tarkoittamia toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, valiokunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja toimikunnat.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on edellisen kerran 29.5.2017, § 18, määritellyt kaupungin tilivelvolliset. Tämän jälkeen on tapahtunut/tapahtuu seuraavat muutokset:

- Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu -tulosyksikön päälliköksi on nimitetty 1.7.2017-31.3.2021 Paula Malinen. Aikaisempi päällikkö rakennustarkastaja Hannu Leskinen on 50 % työaikaisella virkavapaalla edellä mainitun ajan.

- Talousjohtaja on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta 1.12.2017 alkaen, ja hänen tilalleen on valittu viran väliaikainen hoitaja Erja Niittyviita 1.12.2017-28.2.2018. Talousjohtajan virkaan on valittu 1.3.2018 alkaen Asta Tolonen.

- Henkilöstöjohtaja Pekka Sivonen on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta. 1.5.2018 alkaen; henkilöstöjohtajaksi 1.5.2018 alkaen on valittu Jyrki Komulainen.

- Tekninen johtaja Timo Soininen on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta 1.6.2018 alkaen, mihin saakka hän on tilivelvollinen. Tilivelvollisuus koskee myös 1.6.2018 alkaen teknisen johtajan virassa olevaa henkilöä.

- Kajaanin lukion va. rehtori on Markku Nissinen; virka on täytettävänä; tilivelvollisuus koskee myös jatkossa lukion rehtorin virassa olevaa henkilöä.

- Tietohallintopäällikkö on aloittanut tehtävässään 1.1.2018.

- Sivistystoimen ja koulutusliikelaitoksen talouspäällikön sijaiset Mirja Orenius 8.12.2017-30.11.2018 ja Anneli Pitkänen 7.12.2017-31.12.2018 ovat aloittaneet tehtävissään osittain omien toimiensa ohella.

- Vuolijoen aluesihteeriksi/aluelautakunnan sihteeriksi on valittu 1.1.2018 alkaen rehtori Kalevi Tervonen.


Tilivelvollisten luettelo kokonaisuudessaan on seuraava:

Toimielinten jäsenet:

Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto
Sivistyslautakunta
Vuolijoen aluelautakunta
Ympäristötekninen lautakunta
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Pelastuslautakunta  
Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta

Toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat:
Kaupunginhallituksen toimiala:
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen
Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarnio
Va. talousjohtaja Erja Niittyviita 1.1.-28.2.2018, talousjohtaja Asta Tolonen 1.3.2018 alkaen

Henkilöstöjohtaja Pekka Sivonen; henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen 1.5.2018 alkaen
Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen
Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen

Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen 
Maahanmuuttajapalveluiden johtaja Asta Komulainen 
Kaupunginteatteri-liikelaitoksen johtaja Helka-Maria Kinnunen

Kaupunginteatteri-liikelaitoksen talouspäällikkö Anne Kovalainen
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen  johtaja Juha Nurminen

Vimpelin kehittämisliikelaitoksen johtaja Markku Haverinen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen taloussihteeri Anneli Pitkänen
Kainuun ammattiopiston rehtori Raimo Sivonen
Kajaanin lukion va. rehtori Markku Nissinen/lukion rehtori

Sivistystoimiala: 
Sivistysjohtaja Mikko Saari
Vs. talouspäällikkö Mirja Orenius
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen
Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Päivi Rissanen
Museonjohtaja Antti Mäkinen

Vuolijoen aluelautakunta:
Rehtori, aluelautakunnan esittelijä/aluesihteeri Kalevi Tervonen

Ympäristötekninen toimiala:
Tekninen johtaja Timo Soininen 31.5.2018 saakka, 1.6.2018 alkaen teknisen johtajan virassa oleva henkilö
Toimitilapäällikkö Markku Haverinen
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen 
Liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen
Ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen
Kaupungininsinööri Matti Nousiainen

 
Kainuun pelastuslaitos -toimiala:
Pelastusjohtaja Anssi Parviainen

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Esittely tarkastuslautakunnassa tapahtuu puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Ennen esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunta päättää pyytää tilivelvollisten määrittämisestä lausunnot kaupunginhallitukselta ja ulkoiselta tilintarkastukselta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa tarkastuslautakunnan laatimaan tilivelvollisten luetteloon.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

KPMG Julkishallinnon palvelut /JHT, KHT Antti Kääriäinen on 30.1.2018 antanut asiasta seuraavan lausunnon:

"Pyydettynä lausuntona otsikkoasiasta toteamme, että meillä ei ole huomauttamista Kajaanin kaupungin tarkastuslautakunnan 18.1.2018 esittämään tilivelvollisten listaukseen".

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se määrittelee tilivelvollisiksi esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Päätös

Hyväksyi.