Tarkastuslautakunta, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kaukametsän opiston arviointitapaaminen

KAJDno-2018-201

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaukametsän opiston rehtori Aune Kariluoto ja toimistopäällikkö Tuula Vanhanen on kutsuttu tarkastuslautakunnan arviointitapaamiseen.

Kaukametsän opistossa on talousarvion 2017 mukaan opetustunteja noin 16 000 ja opiskelijoita 6 000 vuodessa. Perustehtävää ohjaa laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998). Kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Palvelulinjauksissa 2017-2019 on todettu seuraavaa:

"Kansalaisopiston opetustarjontaa suunnataan kysyntää vastaavaksi, tarjotaan hyvinvointia edistävää monipuolista liikuntaa työikäisen ja ikääntyvän väestön tarpeisiin. Huolehditaan ainealueiden monipuolisesta kurssitarjonnasta sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Pyydetään uusinta-auditointia kestävän kehityksen sertifikaatista."

Sivistystoimialan toimintaan liittyvinä riskeinä on talousarviossa 2017 todettu, että mikäli kansalais- ja musiikkiopiston opetustarjonta ja kysyntä eivät kohtaa, riskit ovat suuruudeltaan 3-4 henkilötyövuotta (150 000- 200 000 euroa).

Talouteen liittyvinä riskeinä on tunnistettu: "Opistojen opintotarjonta ja kysyntä eivät kohtaa, mikä johtaa valtion määrittämien valtionosuustuntien vähenemiseen (50 000 - 100 000 euroa)."

Lisätietoja asiasta antaa rehtori Aune Kariluoto, puh. 044 710 0525 tai toimistopäällikkö Tuula Vanhanen, puh. 08 6155 2382; sähköposti molemmille muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee, merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja palaa asiaan tarvittaessa vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

Päätös

Merkittiin, että Aune Kariluoto ja Tuula Vanhanen saapuivat kokoukseen klo 17.17 ja poistuivat klo 18.03.

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.