Tarkastuslautakunta, kokous 18.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen arviointitapaaminen

KAJDno-2017-148

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen on pyydetty lautakunnan arviointitapaamiseen.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen perustehtävänä on talousarvion 2017 mukaan vastata toiminta-alueellaan vesihuoltolain mukaisesta vesihuoltolaitostoiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Liikelaitos huolehtii toiminta-alueensa asutuksen ja siihen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajan toimintojen veden hankinnasta, käsittelystä ja jakelusta sekä jäteveden viemäröinnistä ja käsittelystä. Lisäksi se huolehtii tarvitsemiensa laitosten laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta, huollosta ja ylläpidosta sekä toimintansa kehittämisestä.

Kajaanin Vesi -liikelaitokselle on asetettu valtuustoon nähden seuraavat sitovat tavoitteet:

tuottovaatimus 1,2 milj. euroa

tilikauden ylijäämä > 0 euroa

Talousarviossa 2017 on kuvattu riskeinä muun muassa korjausvelan hallinta, lainsäädännön ja/tai lupaehtojen tiukentuminen, sääilmiöt, henkilöstöriskit, omistajapolitiikka sekä mahdolliset muutokset kuntarakenteessa.

Lisätietöja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen, puh. 044 7100258 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee saadun katsauksen tiedoksi sekä palaa asiaan tarvittaessa vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

Päätös

Merkittiin, että Juha Nurminen poistui klo 17.45.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.