Tarkastuslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Tarkastuslautakuntien koulutustilaisuudet syksyllä 2017

KAJDno-2017-1120

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnille on olemassa muun muassa seuraavaa koulutustarjontaa syksyllä 2017:

FCG Koulutus Oy: Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä (lähimmät esim. 1.9.2017 Kuopiossa ja 20.9.2017 Oulussa)

Koulutuksen hinta 330 € + alv (1-2 osallistujaa); 300 € + alv (3-4 osallistujaa) ja 270 € + alv (5 tai useampi osallistuja). Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

Aluekoulutus: Kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien koulutuspäivä (12.9.2017 Kuopiossa)

Koulutuksen hinta 250 € + alv. Ilmoittautuminen viimemistään 28.8.2017.

FCG Koulutus Oy: Sotkamon, Kuhmon ja Kajaanin tarkastuslautakuntien koulutus (7.9.2017)

Koulutuksen hinta määräytyy osallistujamäärän mukaan. Mikäli 40-50 osallistujaa;  hinta 100 - 120 € + alv/osallistuja. Mikäli koulutuspäivä varmistuu, tilaisuutta markkinoidaan myös muille kunnille ja kuntayhtymille. Osallistujamäärän kasvaessa hinta/osallistuja laskee ja päinvastoin. Koulutuspaikka Sotkamo tai Kajaani.

Lautakunnan jäsenille on jaettu koulutusesitteet oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta osallistuu Sotkamossa/Kajaanissa 7.9.2017 pidettävään koulutukseen, mikäli sen järjestäminen toteutuu, sekä keskustelee ja päättää muista koulutustilaisuuksiin osallistumisista.

Päätös

Puheenjohtaja täydensi päätösehdotustaan, että lautakunnan jäsenet ja varajäsenet voivat myös osallistua 7.9.2017 koulutukseen Kajaanissa ja jäsen Sari Kyllönen voi osallistua 12.9.2017 Kuopiossa järjestettävään koulutukseen. Mahdollisen esteen sattuessa voi osallistua lähialueella (Oulu/Kuopio) järjestettävään koulutustilaisuuteen.

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan täydennetyn ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistui tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin tarkastuslautakunta.


 Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
 Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
 Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
 Faksinumero: 08 6155 2510
 Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
 Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


 Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


 Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.