Tarkastuslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Tarkastuslautakunnan kokoukset syyskaudella 2017

KAJDno-2017-239

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosääntö mahdollistaa myös sen, että toimielin voi pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (tai vaihtoehtoisesti pääsääntöisesti sähköisesti). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Asianhallintajärjestelmä mahdollistaa paperittoman kokouksen (tai pääsääntöisesti paperittoman kokouksen).

Sähköisen kokoksen pitämisen edellytys on kuntalain mukaan, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä (osallistujat eivät ole tällöin fyysisesti läsnä kokouspaikalla). Tarkoituksenmukaisinta on ainakin aluksi kokoontua samaan kokoustilaan yhteyksien varmistamiseksi. Lautakunnan jäsenet voivat tällöinkin työskennellä sähköisessä kokousympäristössä ilman paperitulosteita (tai pääsääntöisesti ilman paperitulosteita). Pöytäkirja laaditaan sähköisessä kokousympäristössä kokouksen aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2017 kokousaikataulun. Kokoukset käydään pääsääntöisesti paperittomina (ns. sähköinen kokous). Lautakunnalle voidaan toimittaa laajemmat liiteaineistot myös paperisina.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta pitää kokoukset seuraavasti:

12.10.2017 klo 16.30, 16.11.2017 klo 16.30 ja 21.12.2017 klo 16.30.

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §