Tarkastuslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Lausunnon antaminen Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeluonnoksesta

KAJDno-2017-1088

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 3.2.2014 päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisvastuu on kaupunginhallituksella. Talousjohtaja on valmistellut uuden ohjeen, jolla tullaan korvaamaan 15.12.2009 hyväksytty Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje.

Talousjohtaja Eeva Suomalainen on pyytänyt tarkastuslautakunnalta ja tilintarkastajalta lausuntoa 5.9.2017 mennessä Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeluonnoksesta.

Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:

1) vastaako käsittelyssä oleva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje voimassaolevan kuntalain ja muiden ohjeiden/säännösten/suositusten vaatimuksia?
2) mikäli tarkastuslautakunta haluaa muuttaa/korjata/lisätä ohjeeseen säännöksiä/huomioita, pyydetään, että ne yksilöidään mahdollisimman tarkasti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeluonnos on toimitettu lautakunnan jäsenille tutustumista varten sähköpostitse viikolla 30 ja se jaetaan lautakunnan jäsenille myös oheismateriaalina. Talousjohtaja saapuu kokoukseen esittelemään ohjeluonnosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeluonnoksesta sekä antaa asiasta lausuntonsa.

Päätös

Merkittiin, että talousjohtaja Eeva Suomalainen poistui kokouksesta klo 17.13 ennen asian käsittelyä.

Puheenjohtaja ehdotti, että kohdan 6.5 viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti:"Konserniyhteisöiden tulee noudattaa tätä ohjetta niiltä osin kuin ne koskevat kyseistä konserniyhteisöä" ja että sivulle 5 kohtaan sisäisen valvonnan osatekijät otetaan uusi kohta 10) sopimushallinta, jolloin kohta 11) kuuluu: hankkeiden (projektien) hallinnointi.

Lisäksi puheenjohtaja ehdotti, että ohjeeseen  voidaan lisätä väliotsikot ulkoinen valvonta (tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja) sekä sisäinen valvonta ja että sivun 14 seitsemännessä kappaleessa otetaan huomioon kuntalain määräys toimielinten ja muiden viranomaisten päätösten julkaisemisesta tietoverkossa. Muilta osin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeluonnos vastaa kuntalakia ja muita ohjeita.

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, ja tilintarkastaja Antti Kääriäinen yhtyi lautakunnan asiassa antamaan lausuntoon.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §