Tarkastuslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 5.6.2017 valinnut tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 seuraavat henkilöt:

jäsenet henkilökohtaiset varajäsenet
Ari Toppinen Akseli Leppänen
Pasi Arffman Mikko Romppainen
Sari Kyllönen Ritva Mikkonen
Kyösti Klemetti Jouni Lesonen
Leena Törrö Aila Tartia-Jalonen

 

Hallintosäännön 127 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään joko paperisena tai sähköisenä jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, 9.8.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston 5.6.2017 tekemän valintapäätöksen, myöntää läsnäolo-oikeuden kokoukseen kutsutuille asiantuntijoille sekä toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §