Tarkastuslautakunta, kokous 17.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Arviointikertomus vuodelta 2017

KAJDno-2018-36

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Kajaanin kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvollisuutta.

Tarkastuslautakunta on käynyt keskustelun arviointikertomuksen rakenteesta ja laadinnan periaatteista kokouksessaan 15.2.2018. Sen lisäksi lautakunta on valmitellut arviointikertomusta kokouksissaan 22.3.2018, 5.4.2017, 19.4.2018 ja 3.5.2018.

Arviointikertomusluonnos on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä. Arviointikertomusluonnos on valmisteluvaiheessa vielä ei-julkinen asiakirja (JulkL 6 §). Allekirjoitettu arviointikertomus liitetään pöytäkirjaan.

Lautakunnan jäsen Sari Kyllönen ei ole osallistunut alkuvuoden (1.1.-5.6.2017) arviointiin ja arviointikertomuksen laadintaan, eikä niiden asioiden arviointiin/arviointikertomuksen laadintaan, joista on päätetty/käsitelty vanhan kaupunginhallituksen toimikaudella.

Lautakunnan jäsenet Kyösti Klemetti ja Pasi Arffman eivät ole osallistuneet Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talouden ja toiminnan arviointiin eikä arviointikertomuksen laadintaan niiltä osin, koska Klmetti on toiminut liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana ja Arffman jäsenenä toimikaudella 2013-13.6.2017.

Lautakunnan jäsen Leena Törrö ei ole osallistunut Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen talouden ja toiminnan arviointiin eikä arviointikertomuksen laadintaan niiltä osin, koska hän on toiminut liikelaitoksen johtokunnan jäsenenä toimikaudella 2013-13.6.2017.

Lisätietoja asiasta antaa lautakunnan puheenjohtaja Ari Toppinen tai hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi.kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta

 - päättää vuoden 2017 arviointikertomuksen sisällöstä;

 - allekirjoittaa vuoden 2017 arviointikertomuksen;

 - jättää arviointikertomuksen vuodelta 2017 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja

 - esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään.

 Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa syyskuun 2018 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyi.