Tarkastuslautakunta, kokous 17.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tilintarkastajan laatima selvitys ja lausunto Kajaste-hankkeesta

KAJDno-2017-151

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on tilannut talous- ja palkkahallinnon palvelut 1.1.2017 alkaen Kunnan Taitoa Oy:ltä (Kajaste-hanke). Kuntien Tiera Oy on tehnyt tietojärjestelmiin vaadittavat työt. Hallintojohtaja Tuija Aarnio antoi 11.4.2017 kokouksessa  selvityksensä Kajaste-hankkeen toteutuksesta.

JHT/KHT Antti Kääriäinen esitteli tarkastuslautakunnalle 11.4.2017 yhteenvedon Kajaanin kaupungin ja sen liikelaitosten tilikauden 2016 tarkastuksesta. Tilintarkastajan raportti on JulkL 24.1 §:n 15-kohdan perusteella salassa pidettävä asiakirja. Raportin johdosta tarkastuslautakunta päätti tilata KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:ltä erityistarkastuksen ja lausunnon Kajaste-hankkeesta.  KPMG:n erityistarkastus on rajattu aikavälille 17.11.2015-31.3.2017. Lautakunnan valtuuttamana puheenjohtaja Markku Tolonen on 12.4.2017 allekirjoittanut toimeksiantokirjeen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa. Toimeksiantokirjeessä on sovittu toimeksiannon sisältö, aikataulu ja asiakkaan vastuut sekä KPMG:n henkilöstö ja resurssit erityistarkastuksen suorittamiseen.

Toimeksiantotyön tulee olla valmiina 21.4.2017 klo 16 mennessä. Tilintarkastaja esittelee selvitystyön tuloksen kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Tolonen, puh. 040 568 2585 tai sähköposti: ruuperi(@)suomi24.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Tolonen, ruuperi@suomi24.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee ja päättää tilintarkastusyhteisön laatiman selvityksen pohjalta jatkotoimista.

Päätös

Merkittiin, että Sanna Kemppinen saapui kokoukseen klo 10.31 tämän asian käsittelyn aikana ja poistui klo 12.11.

Merkittiin, että tarkastuslautakunta piti tauon klo 12.11-13.00.

Puheenjohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen.

Tarkastuslautakunta toteaa KPMG:n tekemän erityistarkastusraportin Kajaste-hankkeen kustannusarvion ylittymisestä (21.4.2017 Antti Kääriäinen), selvitys hankkeen toteutuksesta (11.4.2017 hallintojohtaja Tuija Aarnio) ja suullisten kuulemisten perusteella seuraavaa:

Kajaste-hankkeeseen liittyvät (pää)sopimukset Tiera Oy/Taitoa Oy ja niiden noudattaminen

KPMG:n 21.4.2017 raportin mukaan projektista ei ollut kokonaissuunnitelmaa (tätä projektia varten olevaa projektisuunnitelmaa), vastuunjakotaulukko RACI-matriisi puuttui, Kajaanin kaupunki on hankkinut Tieralta projektipalvelut Tiera ERP-palvelujen käyttöönottoa varten (projektinjohtaja) ja työn sisältöä vaatimuksineen/vastuineen ei ole kirjallisesti dokumentoitu. Muun muassa edellä mainitut keskeiset puutteet ovat johtaneet puutteelliseen raportointiin, puutteelliseen seurantaan, puutteelliseen reklamointiin ja puuttteelliseen projektin kokonaisjohtamiseen.

Kaupunginvaltuuston Kajaste-hankkeeseen liittyvien päätösten ja hallintosäännön noudattaminen ja kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden noudattaminen

Kaupunginhallitus on 17.11.2015, 229 §, päättänyt hankkia henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalvelut 1.1.2017 alkaen Kuntien Taitoa Oy:ltä ja irtisanoa Kainuun Sotelta vastaavat palvelusopimukset 1.1.2017 alkaen. Valtuusto on hyväksynyt 1 milj. euron investointimäärärahan 7.12.2015, 63 §, vuoden 2016 talousarvion.

Kaupunginhallitus on käsitellyt 26.1.2016, 19 §, Kajaste-hankkeeseen liittyvät sopimukset. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi arvioitu noin 1 milj. euron määräraha on varattu v. 2016 talousarvioon kertainvestointina, jatkuvan palvelun alkuvaiheen palvelulaajuudella 190 000 euroa/vuosi ja nousevat käyttöönotettavien järjestelmien määrän  noustessa tasolle 270 000 euroa/vuosi. Taitoan vuosikustannus vuodelle 2017 on 892 800 euroa.

Palvelutuotannon lähtökohtana on se, että kaupunki saa sopimuksen mukaiset vähintään kaikki ne palvelut, jotka on aiemmin saatu Kainuun Sotelta

Kaupunginhallitus on päättänyt 13.9.2016, 144 §, siirtää talousarviossa 2016 investointikohdassa "irtain omaisuus" kaupunginhallituksen toimialalla olevat määrärahat yhteensä 450 000 euroa Taitoa/Tiera kertainvestointiin.

Kaupunginhallitus esittää 14.3.2017, 53 §, kaupunginvaltuustolle Kajaste-hankkeen investointimäärärahan korottamista 1 194 129,60 eurolla. Tieto ylittymisestä on ollut keväällä 2016 ja viimeistään 1.11.2016, ja kun pääkirjan mukaan määräraha on ylittynyt, olisi talousarviomuutos tullut viedä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Mahdolliset toimivallan ylitykset Kajaste-hankkeen yhteydessä

Projektipäälliköitä Erja Niittyviita, Sanna Kemppinen ja Tuula Romppanen ei ole virallisesti nimetty, eikä heidän vastuitaan ole määritelty, joten näin ollen he eivät ole voineet ylittää toimivaltaa. Heikki Mattila on nimetty sopimuksessa projektijohtajaksi, mutta hänen vastuitaan ei ole tarkemmin yksilöity eikä dokumentoitu, joten toimivallan ylitystä ei voida tutkia hänen osaltaan. Mattilan sopimuksen on allekirjoittanut hallintojohtaja Tuija Aarnio, sopimusta ei ole käsitelty kaupunginhallituksessa, ja näin ollen ei ole voitu todentaa Tuija Aarnion toimivaltaa asiassa.

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen on toiminut Kajaste-hankkeen kaupunginhallituksen esittelijänä, ja hänellä ei ole ollut aktiivista roolia hankkeessa. Kaupunginhallituksen johtosäännön 10 §:n mukaan kaupunginjohtajan tehtävä on myös valvoa toimialojen ja keskushallinnon toimintaa sekä valmistelua niin luottamuselin- kuin viranhaltijatoiminnan osalta. Kaupunginhallituksen esittelijänä kaupunginjohtaja on osaltaan vastuussa siitä, että talousarvion ylitykset tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi viipymättä.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen noudattaminen

Kajaste-hanketta on seurattu 31.10.2016 ja raportoitu kaupunginhallitukselle. Talouden seurantaraporttia ei ole käsitelty kaupunginhallituksessa 30.11.2016 ja 31.12.2016 tilanteessa, jolloin talousarvion ylitys on tapahtunut. Erityistarkastuksessa on havaittu joitain puutteita sopimusten noudattamisessa ja päätöksentekoprosessissa; talousarviomuutosta ei ole viety käsittelyyn ajoissa ja kaikkia hankkeeseen liittyviä päätöksiä ei löytynyt. Myös laskuja on hyväksytty vielä määrärahojen ylittymisen jälkeen ja laskuista ei ole reklamoitu kustannusten ylittyessä.

Kaupunginhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan laskujen oikeellisuudesta ja määrärahan riittävyydestä on vastuussa laskujen hyväksyjä. Kajaste-hankkeen kaikki laskut on hyväksynyt hallintojohtaja Tuija Aarnio.

Kajaste-hankkeeseen on alunperin varattu talousarviossa 1 milj. euroa. 31.3.2017 on kulunut 3,0 milj. euroa investointiin ja 0,26 milj. euroa käyttötalouteen.

Tarkastuslautakunta kysyy kaupunginhallitukselta:

1. Mikä on hankkeen lopullinen kustannus tai luotettava ennuste kustannuksista.

2. Toteutuuko 26.1.2016, 19 §, kaupunginvaltuuston palvelutuotannon lähtökohta, että kaupunki saa sopimuksen mukaisesti vähintään kaikki ne palvelut, mitä on aiemmin saatu Kainuun Sotelta sopimuksen mukaisin hinnoin huomioiden Kajaanin kaupungille siirtynyt lisätyö.

3. Kehottaa kaupunginhallitusta neuvotteluun Tieran ja Taitoan välillä raportissa olevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja reklamointiin.

4. Miten harkinnanvaraisiin virkavapauksiin tulisi suhtautua jatkossa.

5. Miksi hankkeesta päätettäessä ei huomioitu Arviointikertomuksen 2015, sivut 7 ja 23, tarkastuslautakunnan kehotusta huolellisempaan valmisteluun ennen hankkeisiin ryhtymistä.

6. Aiheuttaako puutteellinen valmistelu ja ohjeistuksen laiminlyönti vastuullisille viranhaltijoille moitteita tai muita sanktioita.

7. Kaupunginhallitus harkitsee, onko tarkoituksenmukaista jatkaa henkilöstöhallinnon Populus/HR SAP:n kehittämistä ja käyttöönottoa, vai olisiko syytä siirtyä Populus-palkanlaskentajärjestelmän käyttöön.

8. Miten  kaupunginhallitus on varautunut henkilöstöresurssien (5,3 htv) lisäämiseen, mikäli HR SAP-järjestelmän käyttöönottoa jatketaan.

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan muutetun päätösehdotuksen ja päätti, että tilintarkastajan raportti voidaan julkaista kokouksen jälkeen tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n luvalla.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsittelee vastauksia tarkastuslautakunnan esittämiin kysymyksiin kokouksessaan 16.5.2017. Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote asiasta jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Tolonen, ruuperi@suomi24.fi

Teen päätösehdotukseni kokouksessa sen jälkeen, kun kaupunginhallituksen vastaukset kysymyksiin ovat käytössä.

Päätös

Kaupunginhallitus 16.5.2017, § 93:

valmistelija: hallintojohtaja Tuija Aarnio

"1. Mikä on hankkeen lopullinen kustannus tai luotettava ennuste kustannuksista.

Investointikustannusten kokonaismäärä 30.4.2017 on 3.380.000 €. Jatkossa tulevat kustannukset muodostuvat suurelta osin siitä työstä, mitä tehdään mahdollisesti SAP HCM:n ja Populuksen integraation parantamiseksi. Taloushallinnon ja liittymien osalta työtä ei juuri enää ole. Mikäli integraatiotyötä jatketaan, voidaan kustannuksia olettaa kertyvän vielä max 100.000 €. Mikäli SAP HCM:n käytöstä luovutaan, aiheuttaa tämäkin jonkun verran muutoskustannuksia. Pyyntö kustannusarviosta on tehty.

2. Toteutuuko 26.1.2016, 19 §, kaupunginvaltuuston palvelutuotannon lähtökohta, että kaupunki saa sopimuksen mukaisesti vähintään kaikki ne palvelut, mitä on aiemmin saatu Kainuun Sotelta sopimuksen mukaisin hinnoin huomioiden Kajaanin kaupungille siirtynyt lisätyö.

Kaupunginhallitus hyväksyi 26.1.2016 § 19 Taitoan ja Tieran kanssa solmitut prjektintoimitus- ja jatkuvan palvelun sopimukset. Kaupunginhallituksen esittelytekstissä todetaan, että hankkeen lähtökohtana on ollut, että kaupunki saa sopimuksen mukaisesti vähintään kaikki ne palvelut, mitä on aiemmin saatu Kainuun Sotelta. Palvelut on lueteltu sopimusten liitteenä olevissa palveluluetteloissa ja yksilöity tehtäväkohtaisissa vastuunjakotaulukoissa. Syksyllä 2015 ylemmän johdon välillä käydyissä keskusteluissa on useaan otteeseen tuotu esille se vaatimus, että palvelut on saatava vähintään aiemman laajuisina eikä manuaalitoimintoihin suostuta palaamaan missään.

Vastuunjakotaulukot perustuvat työpajoissa syksyllä 2015 tehtyihin määrityksiin. Työpajoihin pyrittiin saamaan mukaan aina tarpeellinen määrä Kainuun Soten edustusta kertomaan sen hetkisestä henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon käytännön työskentelystä, toimintatavoista ja rajapinnasta kaupungin ja Soten välillä. Jotta täydellinen kuva palveluista ja yksityiskohtaisista työprosesseista olisi keretty muodostaa, olisi se edellyttänyt Soten asiantuntijuuden laajempaa saatavuutta prosessien kuvaamiseen ja oman henkilökunnan työaikapanostusta. Tältä osin valmistelu jäi vajavaiseksi eikä kaupungilla ollut muutokseen ryhdyttäessä täysin selvillä kaikki ne toiminnot ja toimintatavat, joita Soten henkilökunta toteutti. Tämän vuoksi osa Soten aiemmin tuottamaa palvelua siirtyi kaupungin oman henkilökunnan tuottamaksi; osa oli tiedossa, mutta senkin suuruus tuli yllätyksenä.

Kaupunki saa sopimusten perusteella kaikki Kainuun Soten aiemmin tuottamat palvelut ja lisäksi mm. saatavien perinnän. SAP HCM - henkilöstöjärjestelmän käyttöönotto toi kaupungille sellaista järjestelmän ylläpitoon liittyvää perustietojen käsittelyä, jonka oli aiemmin hoitanut oman järjestelmänsä osalta Sote. Syy tähän on se, että Taitoan käytössä on ainoastaan Populus-palkanlaskentaohjelma, ei SAP HCM. Tätä ei päätösvaiheessa kyetty hahmottamaan.

Päätöksentekovaiheessa tavoitteeksi asetetuissa prosessien tehokkuudessa ja olemassa olevan tiedon hyödyntämisessä päätöksenteossa on vielä kehitettävää.

3. Kehottaa kaupunginhallitusta neuvotteluun Tieran ja Taitoan välillä raportissa olevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja reklamointiin.

Kaupunki on sopinut kolmikantaneuvotteluista, joita on jo osaltaan aloitettu. Projektitoimitussopimuksesta reklamoitiin jo vuoden 2016 loppupuolella, jolloin Tiera hyvitti tiettyjä maksueriä kaupungille. Neuvotteluja kustannuksista jatketaan sen jälkeen, kun on tehty päätös SAP HCM:n käytön jatkamisesta.

4. Miten harkinnanvaraisiin virkavapauksiin tulisi suhtautua jatkossa.

Kaupungilla voimassa olevan ohjeistuksen mukaan harkinnanvaraisissa virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa on otettava huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä aikana.  Vapaiden myöntämisessä tulee ensisijaisesti ottaa huomioon työnantajan tarve. Hakijan henkilökohtainen elämäntilanne pyritään ottamaan huomioon virka- /työvapaan myöntämistä harkittaessa. Työnantajan pitää kuitenkin kohdella työntekijöitä tasapuolisesti harkinnanvaraisia virka-/työvapaita myönnettäessä.

Toisen työnantajan palvelukseen menemistä varten myönnetään pääsääntöisesti harkinnanvaraista virka-/työvapaata toistaiseksi voimassa olevaan virka-/työsuhteeseen tai yrittäjäksi siirtyvälle koeajan pituiseksi ajaksi. Erityisen painavasta syystä virka-/työvapaa voidaan myöntää enintään kahdeksi (2) vuodeksi.

Harkinnanvaraista virka-/työvapaata toisen työnantajan palvelukseen menemistä varten voidaan myöntää, jos työnantaja katsoo tehtävässä saatavasta koulutuksesta, työkokemuksesta tms. olevan jatkossa hyötyä oman tehtävän hoitamisessa tai tehtävänhoito tuo kokonaisuutena arvioiden kaupungille jatkossa hyötyä. Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntäminen ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa kaupungin oman toiminnan järjestämiselle. Esimerkiksi jos pätevää sijaista ei ole saatavilla, virka-/työvapaata ei tule myöntää.

Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 29.5.2017 tulevassa hallintosääntöluonnoksessa virkavapaan pituudeksi sitetään pääsääntöisesti 6 kk, erityisperusteilla max 1 v.

Voimassa olevaa linjausta ja ohjeistusta ei ole tarpeen muuttaa.

5. Miksi hankkeesta päätettäessä ei huomioitu Arviointikertomuksen 2015, sivut 7 ja 23, tarkastuslautakunnan kehotusta huolellisempaan valmisteluun ennen hankkeisiin ryhtymistä.

Valmistelutyötä palveluntuottajan muuttamiseksi Kainuun Sotesta Taitoaksi tehtiin palvelujen näkökulmasta. Tiera ja Taitoa tekivät kaupungille yhteisen tarjouksen muutosprojektin toteuttamisesta. Päätös siirtymisestä Taitoan asiakkaaksi tehtiin pitkälti palvelukuvausten, palvelulupausten ja tulevaisuuden kehittämispotentiaalin perusteella. Valmisteluvaiheessa keskityttiin palveluihin. Valmistelutyön yhteydessä saadun käsityksen mukaan järjestelmä oli valmis, käytössä muualla ja sellaisenaan käyttöönotettavissa.

Hankkeen kokonaissuunnittelusta vastasivat tarjouksentekovaiheessa ja sopimuksia valmisteltaessa yhdessä Tiera ja Taitoa. Projektintoimitussopimuksessa määriteltiin tarvittavat järjestelmämuutokset ja niiden vastuut. Sekä Tiera että Taitoa olivat aiemmin toteuttaneet lähes vastaavia projekteja. Koska Tiera järjestelmätalona vastasi tietojärjestelmämuutoksista, luotti kaupunki projektisuunnittelun laatuun ja laajuuteen tältä osin. Projektitoimitussopimuksen hyväksyi kaupunginhallitutus 26.1.2016. Kaikki kolme sopimusosapuolta, Tiera, Taitoa ja kaupunki, nimesivät omat projektipäällikkönsä, jotka yhdessä vastasivat projektin käytännön etenemisestä.

Hankkeen valmistelua tehtiin ratkaisulla, joka ei sisältänyt SAP HCM:ää, jonka käyttöönotto oli alunperin sovittu vuodelle 2018. Kesällä 2016 ohjausryhmän päätöksellä käyttöönotto päätettiin kuitenkin toteuttaa yhdessä muun kokonaisuuden kanssa. Tämä ratkaisu poikkesi alunperin suunnitellusta ja työpajoissa esitetystä ja aiheutti toteutuksessa ongelmia.

Kaupunki valmistautui hankkeeseen käytettävissä olleen ajan ja osaamisen mukaisesti kohtuullisesti. Hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa tapahtuneet opit on kirjattu ylös ja seuraavan hankevalmistelun yhteydessä asiat tehdään suunnitellummin ja selkeämmin ja hankkeen henkilöresurssointi mitoitetaan oikein.

Arviointikertomuksen maininta koskee M-Files -asianhallintajärjestelmän valmistelua, käyttöönottoa ja siitä luopumista järjestelmän osoittauduttua tavoitteita vastaamattomaksi. Nämä opit otettiin huomioon jo siirryttäessä nyt käytössä olevaan CaseM-asianhallintajärestelmään. Tämä projekti sujui hyvin.

6. Aiheuttaako puutteellinen valmistelu ja ohjeistuksen laiminlyönti vastuullisille viranhaltijoille moitteita tai muita sanktioita.

Viranhaltijan on noudatettava virkasuhteessa lain ja säännösten määräyksiä. Virkavastuussa viranhaltija vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta, hänen on suoritettava virkatehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä, käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää hallintotapaa.  Säännösten ja määräysten vastainen toiminta voi johtaa virkavastuun toteuttamiseen (vahingonkorvaus- tai rikosoikeudellinen vastuu) tai irtisanomiseen. Työnantaja voi antaa viranhaltijalle kirjallisen varoituksen, joka on työnjohdollinen ohjaus vastaisen varalle. Huomautus on varoitusta lievempi ohjaus.

Kaupunginvaltuusto päättää tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta. Yleensä vastuuvapauden epääminen perustuu tilintarkastuskertomuksessa tehtyyn muistutukseen, mutta valtuusto voi käyttää asiassa harkintavaltaansa. Mikäli vastuuvapaus evätään, voidaan päättää korvausvaatimuksen esittämisestä tai rikossyytteen nostamisesta.

7. Kaupunginhallitus harkitsee, onko tarkoituksenmukaista jatkaa henkilöstöhallinnon Populus/HR SAP:n kehittämistä ja käyttöönottoa, vai olisiko syytä siirtyä Populus-palkanlaskentajärjestelmän käyttöön.

Syksyllä 2015 käydyissä neuvotteluissa Tiera on perustelllut SAP HCM:n käyttöönottamista sillä, että se tulee sisältämään henkilötietojen master datan, jota muut ohjelmat voivat hyödyntää. Se osana SAP ERP - kokonaisratkaisua on yhtenevä järjestelmä taloushallinnon ERPin kanssa ja ne yhdessä muodostavat pohjan, joiden tiedot voidaan yhdistää ja joiden päälle voidaan rakentaa päätöksentekoa ja johtamista varten tiedonohjausjärjestelmä. Oletuksena oli, että Taitoan palkanlaskentajärjestelmänä käyttävästä Populuksesta tiedot siirtyvät automaattisesti SAP HCMään ja päinvastoin. Projektin käynnistyttyä huomattiin, että integraatio SAP HCM:n ja Populuksen välillä ei toimi edellytetyllä tavalla ja on myös esitetty kysymys, tuleeko se koskaan toimimaan täysin automaattisesti.

Kaupungin ja Taitoan edustajat kävivät tapaamisessaan 5.5.2017 keskustelun siitä, miten SAP HCM:n ja Populuksen integraatio toimii, kuinka paljon toiminnan puutteellisuuksien vuoksi tehdään kaksinkertaista työtä, kuinka paljon puutteellisuudet työllistävät molempien organisaatioiden henkilökuntaa ja punnitsivat SAP HCM:n käyttämisen tarvetta. Samalla tutustuttiin vaihtoehtoon, jossa SAP HCM:stä luovutaan ja siirrytään pelkän Populuksen käyttöön.

Taitoan, Tieran ja CGI:n asiantuntijat työstävät integraatiota viikolla 19 ja muodostavat yhteisen näkemyksen siitä, kuinka toiminnallisesti käytettävään järjestelmäyhteistyöhön voidaan päästä, jos järjestelmään tehdään kaikki mahdolliset tietotekniset muutokset. Kaupunki ja em. osapuolet muodostavat em. asiantuntijatyön perusteella lopullisen, yhteisesti perustellun näkemyksenä järjestelmien yhteensovittamismahdollisuudesta ja käytön järkevyydestä viikon 21 aikana.

Mahdollisen luopumisen aiheuttamat sopimus- yms. vastuut pyritään sopimaan samassa aikataulussa.

8. Miten  kaupunginhallitus on varautunut henkilöstöresurssien (5,3 htv) lisäämiseen, mikäli HR SAP-järjestelmän käyttöönottoa jatketaan.

Mikäli yllä mainitussa yhteisessä prosessissa todetaan, että SAP HCM:n käytön jatkaminen on kaupungille kokonaistaloudellisesti kannattavaa, tulee työvoima mitoittaa sen mukaan. Ennen mahdollista lisäresurssointia tulee käydä tarkkaan läpi koko kaupunkiorganisaation henkilöstö ja sen osaaminen sekä toimintoprosessit. Henkilöresurssin lisäystarve ei tule olemaan arviossa esitettyä (5,3 htv), sillä arvio perustuu pitkälti tämän hetkiseen, epätoimivaan järjestelmäkokonaisuuteen eikä työprosesseja ole kokonaisuudessaan käyty kattavasti läpi kaupungin sisällä eikä suhteessa Taitoan palvelutuotantooni. Henkilömäärää ei voi suoraan suhteuttaa toisten kaupunkiorganisaatioiden määriin, sillä kaikki organisaatiot toimivat omalla tavallaan.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa tarkastuslautakunnalle esittelytekstin mukaiset vastaukset.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus kiinnittää viranhaltijoiden huomiota laajojen hankkeiden osalta niiden huolelliseen sopimusvalmisteluun ja varmistamaan riittävän sekä asiantuntevan henkilöstön mukana olon valmistelusta lähtien. Näin ei ole Kajaste –hankkeen osalta menetelty.

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvion käsittelyn osalta päätöksentekoprosessissa on ollut selvästi puutteita, koska marras – joulukuun 2016 talouden seurantaraportteja ei ole tuotu tiedoksi kaupunginhallitukselle. Tässä on toimittu virheellisesti, ja jatkossa viranhaltijoiden tulee pitää huoli ajantasaisesta talouden seurannasta ja raportoinnista kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle.

Sikäli kuin johtaviin viranhaltijoihin ja muihin tilivelvollisiin on mahdollisesti syytä kohdistaa kuntalain mukainen muistutus, kaupunginhallitus jättää tältä osin harkinnan tilintarkastajan tarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arvioinnin varaan."

Kaupunginhallituksen päätös: "Keskustelun kuluessa Markku Oikarinen teki ehdotuksen, jonka mukaan Jari Toloselle ja Tuija Aarniolle annetaan kirjallinen huomautus. Ehdotus raukesi kannattamattomana,

Kaupunginhallitus hyväksyi tarkastuslautakunnalle kaupunginjohtajan esittämässä muodossa ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotuksen.

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen, hallintojohtaja Tuija Aarnio ja talousjohtaja Eeva Suomalainen poistuivat esteellisinä kohdan nro 6. käsittelyn ajaksi. Tältä osin asian esitteli ja päätösehdotuksen teki kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjatta Immonen. Sihteerinä kohdan nro 6. kohdalla toimi tekninen johtaja Timo Soininen."

.

Tarkastuslautakunnan käsittely 17.5.2017:

Asiantuntijoina tämän asian kohdalla olivat kaupunginjohtaja Jari Tolonen klo 8.00-8.48 sekä henkilöstönkehittäjä Sanna Kemppinen ja taloussihteeri Erja Niittyviita klo 8.35-9.20. Lautakunnan jäsen Toivo Sistonen poistui klo 8.47 keskustelun aikana.

Puheenjohtaja ehdotti, että tarkastuslautakunta pyytää Sanna Kemppiseltä ja Erja Niittyviidalta Kajaste-hankkeen hankemäärittelyn mukaisten tavoitteiden toteutumisvertailun, joka tulee toimittaa tarkastuslautakunnalle sekä kaupunginjohtajalle, hallintojohtajalle ja talousjohtajalle niin, että se on käytettävissä Tieran ja Taitoan kanssa käytävissä neuvotteluissa 19.5.2017. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että myös kaupunginjohtaja Jari Tolonen sekä henkilöstönkehittäjä Sanna Kemppinen ja taloussihteeri Erja Niittyviita osallistuvat 19.5.2017 neuvotteluun. Muilta osin tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tähän saakka saadut selvitykset ja palaa asiaan 29.5.2017 pidettävässä ylimääräisessä kokouksessaan.

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §