Tarkastuslautakunta, kokous 17.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Tarkastuslautakunnan talousarvion muutokset v. 2017

KAJDno-2017-515

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan uutena tehtävänä on valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Hallintojohtaja on tehnyt 21.10.2016, § 33, hankintapäätöksen sidonnaisuusrekisterin ylläpidon verkkopalvelun hankinnasta Suomen Sidonnaisuusratkaisut Oy:ltä tarkastuslautakunnan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Vuosilisenssin hinta on 1600 € + alv, ja sidonnaisuusrekisteri otetaan käyttöön 1.6.2017. Pääkäyttäjäkoulutus on annettu 10.5.2017. Määräraha on tarkoituksenmukaisinta varata tarkastuslautakunnan talousarvioon.

Tarkastuslautakunta päätti 11.4.2017  kokouksessaan (§ 17) tilata KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:ltä lausunnon Kajaste-projektin toteutumisesta ajalta 17.11.2015-31.3.2017. Erityistarkastus toteutettiin nopealla aikataululla ja sen tuli olla valmis 24.4.2017 klo 16 menneessä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja allekirjoitti toimeksiantosopimuksen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa, jossa suoritettavan tarkastuksen tuntihinnaksi sovittiin 130 euroa niin, että kokonaisveloitus kuluineen on enintään 10 000 euroa. Tehtävä oli laaja-alainen ja sen suorittamiseen kului 15 henkilötyöpäivää. Kajaste-projektin seurannan vuoksi lautakunta on joutunut pitämään ylimääräisiä kokouksia.

Tarkastuslautakunnan v. 2017 talousarviossa on syytä varata 3000 € määräraha myös uuden lautakunnan koulutuskuluihin.

Lisätietoja asiasta antaa lautakunnan puheenjohtaja Markku Tolonen, puh. 040 568 2585 tai sähköposti: ruuperi@suomi24.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Tolonen, ruuperi@suomi24.fi

Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tarkastuslautakunnan talousarvioon 2017 myönnetään lisämäärärahaa toimisto- ja asiantuntijapalveluihin 11 600 € ja muiden palveluiden ostoihin 3 000 € eli yhteensä 14 600 euroa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §