Tarkastuslautakunta, kokous 17.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätös v. 2016

KAJDno-2017-474

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 113 § mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.

Kuntalain 114 § mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Tilinpäätöksen 2016 mukaiset kaupungin ulkoiset toimintatuotot ovat 47,2 milj. euroa. kaupungin ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 280,2 milj. euroa. Verotuloja kertyi 137,1 milj. euroa ja valtionosuuksia 104,9 milj. euroa. Rahoitustuottoja kertyi yhteensä 6,5 milj. euroa ja rahoituskuluja 1,2 milj. euroa.

Pitkäaikaista lainaa nostettiin vuonna 2016 25,2 milj. euroa ja lyhennettiin 13,0 milj. euroa. Lyhytaikaista lainaa oli tilinpäätöshetkellä 8,1 milj. euroa.

Vuoden 2016 investointimenot olivat 34,8 milj. euroa. Rahoitusosuutta investointeihin saatiin 1,8 milj. euroa ja luovutustuloja 0,3 milj. euroa joten nettoinvestointimenot olivat 32,7 milj. euroa.

Taseen loppusumma vuonna 2016 oli 372,6 milj. euroa. Maa - ja vesialueiden arvo oli 33,3 milj. euroa, rakennusten arvo 98,1 milj. euroa ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden arvo 67,8 milj. euroa. Sijoituksia eli osakkeita ja osuuksia sekä lainasaamisia oli 123,0 milj. euroa. Omaa pääomaa taseessa oli 227,5 milj. euroa ja vierasta pääomaa 137,4 milj. euroa.

Konsernitilinpäätös vuodelta 2016 oli ylijäämäinen 4,9 milj. euroa. Konsernin ulkoiset toimintatuotot olivat 332,2 milj. euroa ja ulkoiset toimintakulut 524,4 milj. euroa. Kajaanin kaupunkikonsernin nettoinvestointimenot olivat 62,0 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma vuodelta 2016 743,2 milj. euroa.

Kajaanin konsernirakenne muuttui vuoden 2016 aikana. Measurepolis Deveploment Oy sulautettiin Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:öön 31.7.2016 ja Edukai Oy aloitti toimintansa 21.4.2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus:

1. Esittää tilikauden 1.1.-31.12.2016 tuloksen 1.554.433,45 euroa käsittelystä seuraavaa:

  • Lisätään poistoeroa 4.630,46 euroa
  • Tuloutetaan rahastoista 568.721,36 euroa

Tilikauden ylijäämä 2.118.524,35 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien yli- / alijäämä.

2. Hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi.

3. Huomioi päätöksessään, että Kajaanin kaupunginvaltuusto käsittelee 8.5.2017 kokouksessaan talousarvion investointiosan 2016 muutosesitystä Kajaste -hankkeen määrärahan korottamisesta, jonka kaupunginvaltuusto palautti valmisteluun  kokouksessaan 27.3.2017 § 11. Talousarvion investointiosan muutoksen käsittely ei vaikuta tilikauden tuloksen käsittelyyn.

4. Oikeuttaa talouspalvelut tekemään vielä tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä.

5. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Markku Oikarinen jätti liitteenä olevan eriävän mielipiteen.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 93 §:n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on muun muassa vastata valtuuston päätösten valmistelusta. Kunnanhallituksen valmisteltaviin asioihin kuuluu tilinpäätöksen laatiminen.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121.2 §:n mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kaupunginvaltuusto palautti kokouksessaan 27.3.2017, § 11,  talousarvion investointiosan 2016 muutosesityksen Kajaste-hankkeen määrärahan korottamisesta uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa 29.5.2017.

Kajaanin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksessä ei ole kattamatonta alijäämää, joten kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvollisuutta. Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuskertomuksensa kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa lautakunnan puheenjohtaja Markku Tolonen, puh. 040 568 2585 ja tilintarkastuskertomuksesta JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448..

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Tolonen, ruuperi@suomi24.fi

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen 2016 hyväksymistä.

Talousarvion määrärahan ylityksen vuoksi tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle vastuuvapauden myöntämistä kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja hallintojohtajalle tilikaudelta 2016 edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksessa mainitut talousarvion poikkeamat ja talousarvion sitovuussäänösten noudattamatta jättämisen.

Tarkastuslautakunta esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta 2016. Samalla valtuusto käyttää työnjohdollista ohjausta vastaisen varalle antamalla kirjallisen huomautuksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle sekä kirjallisen varoituksen hallintojohtajalle. Korvausvaatimuksiin ja rikossyytteiden nostamiseen ei ryhdytä.

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §