Tarkastuslautakunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 127 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään joko paperisena tai sähköisenä jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, 9.11.2017.
 


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo-oikeuden kokoukseen kutsutuille asiantuntijoille sekä toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyi.