Tarkastuslautakunta, kokous 15.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen linjaukset

KAJDno-2018-36

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaisesti valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta kokoaa arviointinsa vuosittain laadittavaan arviointikertomukseen, joka toimitetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Hallintosäännön 72a §:n mukaan arviointikertomuksen rakenne muodostuu pääasiallisesti seuraavasti:

  • arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat
  • valtuuston asettamat tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi
  • toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arviointi
  • talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyys
  • kaupungin määräysvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen; liikelaitokset ja merkittävät tytäryhtiöt
  • muut havainnot kaupungin toiminnasta
  • tiivistelmä keskeisimmistä havainnoista, johtopäätöksisstä ja suosituksista
  • liitteet

Vuotta 2017 koskeva kaupunkikonsernin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 3.4.2018. Kokous, jossa kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2017 tilinpäätöksen, on sovittu pidettäväksi 11.6.2018. Samassa kokouksessa käsitellään muun muassa tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus.

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen rakenteesta ja laadinnan periaatteista sekä päättää arviointikertomuksen linjauksista.

Päätös

Lautakunta antoi ohjeet arviointikertomustyön valmistelun aloittamiseen aviointisuunnitelman mukaisesti.