Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Arviointikertomus vuodelta 2019

KAJDno-2020-97

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaisesti valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta kokoaa arviointinsa vuosittain laadittavaan arviointikertomukseen, joka toimitetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Hallintosäännön 72a §:n mukaan arviointikertomuksen rakenne muodostuu pääasiallisesti seuraavasti:

  • arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat
  • valtuuston asettamat tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi
  • toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arviointi
  • talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyys
  • kaupungin määräysvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen; liikelaitokset ja merkittävät tytäryhtiöt
  • muut havainnot kaupungin toiminnasta
  • tiivistelmä keskeisimmistä havainnoista, johtopäätöksisstä ja suosituksista
  • liitteet

Vuotta 2019 koskeva kaupunkikonsernin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 31.3.2020. Kokous, jossa kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2019 tilinpäätöksen, on sovittu pidettäväksi 8.6.2020. Samassa kokouksessa käsitellään muun muassa tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus.

Tarkastuslautakunnan v. 2019 arvioinnin painopistealueet ovat olleet: perusopetus ja nuorisopalvelut - tulosalue, Kajaanin Mamselli -liikelaitos, työllisyydenhoito, tietohallinto, maahanmuuttajapalvelut, pelastustoimi, tilakeskus, sisäisen tarkastuksen toteutuminen/toimenpideohjelma (hankinnat), elinvoima, rahavarojen hallinta sekä verotulot ja valtionosuudet.

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee vuotta 2019 koskevan arviointikertomuksen rakenteesta ja laadinnan periaatteista, päättää arviointikertomuksen linjauksista sekä toteaa painopistealueiden arvioinnin työnjaon.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi työnjaon syyskuun 2019 kokouksessa päätetyn mukaisesti.

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 11.2.2020 arviointikertomuksen 2019 laadintaohjeet. Arviointikertomuksen runko jaetaan lautakunnan jäsenille oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös

Merkittiin, että tilintarkastaja Antti Kääriäinen poistui kokouksesta klo 17.43.

Lautakunta kävi keskustelun ja jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa 14.4. pidettävässä kokouksessa.

 

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Päivitetty arviointikertomusluonnos toimitetaan lautakunnalle 14.4.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa 20.4.2020.

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa. 

Päätös

Lautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa 12.5. kokouksessa.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2019 laadintaa.

Päätös

Lautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen viimeistelyä 19.5.2020 klo 16,30 Teams-kokouksessa.