Tarkastuslautakunta, kokous 12.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Sidonnaisuusrekisteri 2017-2021

KAJDno-2017-1041

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Eräiden viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee kuntalain mukaan tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olle merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamiseen. Jokainen ilmoitusvelvollinen on vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja ilmoituksessa tapahtuvista muutoksista. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu virkaan tai luottamustehtävään. 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset kaupunginvaltuuston tietoon. Kajaanissa tämä tiedoksi saattaminen tehdään kerran vuodessa syyskaudella. 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt edellisen kerran sidonnaisuusrekisterissä tapahtuneita muutoksia kokouksessaan 13.11.2018 ja vienyt sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi 10.12.2018 kokoukseen. Tämän jälkeen ovat seuraavat henkilöt päivittäneet sidonnaisuusilmoitustaan:

  • Timo Meriläinen 14.11.2018 (kaupunginvaltuuston I varapj.)
  • Arto Okkonen 14.11.2018 (kaupunginhallituksen varajäsen)
  • Veli-Matti Karppinen 23.11.2018 (liikunta- ja kulttuuriasiain neuvoston varapj.)
  • Tanja Ålander 28.11.2018 (ympäristöteknisen lautakunnan jäsen, lupajaoston jäsen, kaupunginhallituksen varajäsen) 
  • Teuvo Hatva 31.12.2018 (kaupunginhallituksen pj.)
  • Silja Keränen 7.3.2019 (kaupunginhallituksen jäsen)

Edellä mainittujen henkilöiden sidonnaisuusilmoitukset on jaettu lautakunnan jäsenille oheisliitteenä. Sidonnaisuusrekisteri on julkaistu tietoverkossa, ja se löytyy kokonaisuudessaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi - Tietoa Kajaanista - Sidonnaisuudet. 

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 7100212 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi 13.11.2018 kokouksensa jälkeen saapuneet sidonnaisuusilmoitusten muutokset ja täydennykset.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Lautakunnan 7.5.2019 suorittaman sidonnaisuusrekisterin tarkastamisen jälkeen on rekisteriin tehty seuraavat päivitykset:

Päivi Fonselius 3.9.2019

Raili Myllylä 3.9.2019

Miikka Kortelainen 11.10.2019

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Tuija Aarnio, puh. 044 710 0216 sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi  tai hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212, sähköposti muodossa: etunimi.h.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta käsittelee ja

1) merkitsee tiedoksi loppuvuodesta 2018 ja vuoden 2019 aikana tapahtuneet muutokset sidonnaisuusilmoituksissa ja

2) vie liitteen mukaisen sidonnaisuusraportin 2019 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta muistuttaa ilmoitusvelvollisia siitä, että ilmoituksessa ilmoitetaan ne sidonnaisuudet, joita laki edellyttää, ja ilmoitus tehdään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitusvelvollinen on tehtävään valittu. Lisäksi tarkastuslautakunta muistuttaa, että myös sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viipymättä.

Päätös

Hyväksyi.