Tarkastuslautakunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2018

KAJDno-2017-1212

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta valmistelee mm. esityksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kaupunginhallitus on 15.8.2017 antanut talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020 laadintaohjeen sekä talousarvioraamin. Tarkastuslautakunnan talousarvioraami vuodelle 2018 on 50 000 € .

Talousarvioehdotus vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelma vuosille 2019 ja 2020:

                                                 2018             2019           2020

Toimintamenot                         

- henkilöstökulut (kokoukset)  9 000

- lakisääteinen tilintarkastus  34 000

- muiden palveluiden ostot

(mm. koulutukset)                   7 000

Toimintakate                          50 000          50 000        50 000

Tarkastuslautakunnan tuloskorttiehdotus on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2018 talousarvioehdotuksesta sekä taloussuunnitelmasta 2019-2020, päättää niiden sisällöstä sekä lähettää ne edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §