Tarkastuslautakunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Sidonnaisuusilmoitukset 2017

KAJDno-2017-1041

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 84 §:ssä on säädetty sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, jonka tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja tuoda ilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, ja hänen tulee myös viipymättä ilmoittaa sidonnaisuuksissa tapahtuneista muutoksista. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustehtävään. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös eräitä viranhaltijoita, eli kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijöitä. Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan tietoverkossa: www.kajaani.fi - tietoa Kajaanista - sidonnaisuudet.

Käytännössä sidonnaisuusrekisterin pitämisestä huolehtii hallintojohtaja, joka on määrännyt tehtävään neljä pääkäyttäjää. Hallintosäännön 73 §:n 1 mom. mukaisesti tarkastuslautakunta tuo sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vähintään kerran vuodessa.

Sidonnaisuusilmoitukset ovat luettevissa Kajaanin kaupungin verkkosivuilta, ja raportti sidonnaisuuksista on nähtävillä myös kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta tarkastaa sidonnaisuusilmoitukset vuodelta 2017 ja valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset ovat antaneet ilmoituksensa sekä saattaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Puheenjohtaja muutti päätösehdotustaa ja ehdotti, että asia jätetään pöydälle odottamaan kahdeksaa puuttuvaa ilmoitusta. Lautakunta palaa asiaan lokakuun 2017 kokouksessa.

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan muutetun ehdotuksen.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on valinnut kokouksessaan 25.9.2017 Kainuun pelastuslautakunnan johtokuntaan muiden Kainuun kuntien edustajat. Pelastuslautakunnan varapuheenjohtajan sidonnaisuusilmoitus puuttuu, mutta se täydennetään rekisteriin heti kun se on saatu.

Kuntalain 84.2 §:n mukaan kunkin ilmoitusvelvollisen on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään ilmoitustaan.

Päivitetty sidonnaisuusraportti 10.10.2017 on tämän asian liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta tarkastaa sidonnaisuusilmoitukset vuodelta 2017 ja valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset ovat antaneet ilmoituksensa sekä saattaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi,että kaikki ilmoitusvelvolliset ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksensa ja tarkastuslautakunta lähettää reportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta muistuttaa ilmoitusvelvollisia siitä, että ilmoituksessa ilmoitetaan ainoastaan ne sidonnaisuudet, joita laki edellyttää.

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §