Tarkastuslautakunta, kokous 11.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tilivelvollisten määrittäminen v. 2020

KAJDno-2019-35

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilivelvollisia ovat kuntalain (410/2015) 125 §:n mukaisesti toimielinten jäsenet ja toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisten määrittämistä koskevan asian valmistelu kuuluu Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta pyytää vakiintuneen käytännön mukaan asiasta tilintarkastajan ja kaupunginhallituksen lausunnot, ennen kuin asia viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tilivelvollisuus ei muuta mitenkään sitä vastuuta, joka viranhaltijoilla muutoinkin on asemansa perusteella määrärahan käytöstä päättävänä viranhaltijana, laskujen asiatarkastajana ja hyväksyjänä sekä esimiehenä.

Tilivelvollisuus merkitsee kuntalain mukaan sitä, että

 - viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi;
 - viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus;
 - viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Tilivelvollisuuden määrittely lain tarkoittamalla tavalla tässä päätöksessä mainituille viranhaltijoille ei poista huolellisuusvelvoitetta muiltakaan viranhaltijoilta ja työntekijöiltä.

Kunnan toimielinten jäsenet ovat tilivelvollisia, mutta tilivelvollisuus ei koske kaupunginvaltuuston jäseniä. Kuntalain tarkoittamia toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, valiokunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja toimikunnat.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on edellisen kerran 25.3.2019, § 15 , määritellyt kaupungin tilivelvolliset. Tämän jälkeen on tapahtunut/tapahtuu seuraavat muutokset:

Kajaanin lukion rehtoriksi on 1.8.2019 alkaen valittu Jaana Leinonen.

Kajaanin kaupungilla ei ole enää yhtään henkilöä talouspäällikkö -nimikkeellä.

Vuolijoen aluelautakunnan sihteeri/esittelijä vaihtuu Kalevi Tervosen jäätyä pois Kajaanin kaupungin palveluksesta.

Tilivelvollisten luettelo on kokonaisuudessaan seuraava:

Toimielinten jäsenet:

Kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, kaupunginhallituksen työllisyysjaosto
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto
Sivistyslautakunta
Vuolijoen aluelautakunta
Ympäristötekninen lautakunta
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Pelastuslautakunta  
Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta

Toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat:
Kaupunginhallituksen toimiala:
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen
Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarnio
Talousjohtaja Asta Tolonen

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen
Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen
Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen

Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen 
Maahanmuuttajapalveluiden johtaja Jukka Piirainen
Kaupunginteatteri-liikelaitoksen johtaja Helka-Maria Kinnunen

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen  johtaja Juha Nurminen

Vimpelin kehittämisliikelaitoksen johtaja Markku Haverinen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen
Kainuun ammattiopiston rehtori Raimo Sivonen
Kajaanin lukion rehtori Jaana Leinonen

Sivistystoimiala: 
Sivistysjohtaja Mikko Saari

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen
Perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen

Vuolijoen aluelautakunta:
Aluelautakunnan esittelijä/aluesihteeri

Ympäristötekninen toimiala:
Tekninen johtaja Jussi Heikkinen
Toimitilapäällikkö Markku Haverinen
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen 
Liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen
Ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen
Kaupungininsinööri Matti Nousiainen

 
Kainuun pelastuslaitos -toimiala:
Pelastusjohtaja Anssi Parviainen

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Esittely tarkastuslautakunnassa tapahtuu puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Ennen esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunta päättää pyytää tilivelvollisten määrittämisestä lausunnot kaupunginhallitukselta ja tilintarkastajalta.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa tarkastuslautakunnan laatimaan tilivelvollisten luetteloon.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

JHT, KHT Antti Kääriäinen (KPMG Oy) on todennut lausunnossaan 9.1.2020, ettei heillä ole huomauttamista tarkastuslautakunnan 11.12.2019 laatimaan tilivelvollisten luetteloon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se määrittelee tilivelvollisiksi esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §