Tarkastuslautakunta, kokous 11.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Arviointikertomuksen v. 2019 laadinnan linjaukset

KAJDno-2020-97

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaisesti valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta kokoaa arviointinsa vuosittain laadittavaan arviointikertomukseen, joka toimitetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Hallintosäännön 72a §:n mukaan arviointikertomuksen rakenne muodostuu pääasiallisesti seuraavasti:

  • arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat
  • valtuuston asettamat tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi
  • toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arviointi
  • talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyys
  • kaupungin määräysvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen; liikelaitokset ja merkittävät tytäryhtiöt
  • muut havainnot kaupungin toiminnasta
  • tiivistelmä keskeisimmistä havainnoista, johtopäätöksisstä ja suosituksista
  • liitteet

Vuotta 2019 koskeva kaupunkikonsernin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 31.3.2020. Kokous, jossa kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2019 tilinpäätöksen, on sovittu pidettäväksi 8.6.2020. Samassa kokouksessa käsitellään muun muassa tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus.

Tarkastuslautakunnan v. 2019 arvioinnin painopistealueet ovat olleet: perusopetus ja nuorisopalvelut - tulosalue, Kajaanin Mamselli -liikelaitos, työllisyydenhoito, tietohallinto, maahanmuuttajapalvelut, pelastustoimi, tilakeskus, sisäisen tarkastuksen toteutuminen/toimenpideohjelma (hankinnat), elinvoima, rahavarojen hallinta sekä verotulot ja valtionosuudet.

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee vuotta 2019 koskevan arviointikertomuksen rakenteesta ja laadinnan periaatteista, päättää arviointikertomuksen linjauksista sekä toteaa painopistealueiden arvioinnin työnjaon.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi työnjaon syyskuun 2019 kokouksessa päätetyn mukaisesti.

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §