Sivistyslautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Sivistystoimialan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

KAJDno-2021-557

Valmistelija

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi
  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talousarvion- ja taloussuunnitelman valmistelussa on huomioitu kaupunginhallituksen talousarvioraami ja oheisliitteenä oleva kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvion laadintaohje (8.6.2021 § 120).  Talousarvion laadintaohjeessa on kuvattu talouden yleinen kehitys sekä Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne, jotka ovat vuoden 2022 talousarvion valmistelun perusteena ja lähtökohtana. Talousarvioraamin lähtökohtana on kustannusten kasvun hillitseminen, talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden edistäminen ja investointien toteuttaminen talouden kantokyvyn mukaisesti.

Sivistystoimialan talousarvion sitovuustaso käyttötalouden osalta on toimintakate. Kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeessa sivistystoimialan toimintakatteeksi on esitetty -71,000 miljoonaa euroa. Sivistystoimialan talousarvioesitys vuodelle 2022 on -73,203 miljoonaa euroa, eli 2,2 miljoonaa euroa yli annetun raamin.  Talousarvion lähtökohtana on ollut, että tulosalueet budjetoivat palvelut tämän hetkisen palvelutason mukaisesti kuitenkin huomioiden tiedossa olevat kasvutekijät sekä sopeuttamissuunnitelman edellyttämät toimenpiteet ja muut mahdolliset säästöt niiltä osin kuin mahdollista.

Liitteissä on esitetty talousarvio 2022 ja taloussuunnitelmavuodet 2023–2024 sekä sivistystoimialan irtaimen omaisuuden investointisuunnitelma 2022–2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta

1. hyväksyy toimialan ja tulosalueiden palveluohjelmiin esitetyt palvelulinjaukset sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2022 ja 2023–2024

2. hyväksyy esityksen investoinneista vuodelle 2022

3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023–2024 hyväksytään sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §