Sivistyslautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuonna 2021–2022

KAJDno-2021-1008

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Perusopetusasetuksen 9 § mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulujen ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. 

Opetushallituksen ohjeen, Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen perusopetuksessa 1.8.2021 alkaen, mukaan opetuksen järjestäjän tulee tehdä yleiset linjaukset siitä, miten sekä minkälaisin toteuttamistavoin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin mahdollisesti siirrytään ja kuinka etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta, oppimisen tukea, palveluja ja etuuksia koronatilanteen niin vaatiessa järjestetään. Opetusjärjestelyt ja toimenpiteet kirjataan koulun vuosisuunnitelmaan sekä koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan.

Kajaanin peruskoulujen rehtorit ja apulaisrehtorit ovat keväällä 2021 sopineet em. asetuksen mukaisista asioista ja laatineet Kajaanin perusopetuksen keskeiset tavoitteet lukuvuodelle 2021–2022. Lukuvuosisuunnitelman rakenteessa otetaan huomioon Kajaanin kaupunkistrategia ”Luontokaupunki Kajaani – kasvun kärjessä 2022", joka on yhdistetty Perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden kanssa.

Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti lukuvuosisuunnitelman liitteenä on suunnitelma koulutyön järjestämiseksi poikkeuksellisina opetusjärjestelyinä. Suunnitelmaa on täydennetty koulukohtaisesti.

Kajaanin peruskoulujen lukuvuoden 2021–2022 keskeiset tavoitteet, on jaettu kahteen osioon. Ensimmäisen osion ja koko lukuvuoden kattotavoitteena on yhdessä hyvään arkeen. Kaikille yhteisiä tavoitteita on seitsemän, joista kukin koulu valitsee neljä tavoitetta, joihin erityisesti panostetaan.

Yhteiset tavoitteet ovat:

  • yhteistyön (ja mahdollisen tiimityön) palauttaminen opettajien ja luokkien välillä
  • koulun toimintakulttuurin yhteisten asioiden palauttaminen
  • panostaminen kouluyhteisön hyvinvointiin
  • oppilaiden osallistaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
  • juhlien ja yhteisten tapahtumien palauttaminen
  • hyviin käytöstapoihin panostaminen ja hyvän huomaaminen
  • tunne- ja vuorovaikutustaidot

Toinen osio koostuu oppimiskokonaisuuksista, jotka toteutetaan koulukohtaisen suunnitelman mukaan. Oppimiskokonaisuuksien vähimmäismääräksi on määritelty lähiopetuksessa kaksi ja etäopetuksessa yksi oppimiskokonaisuus. Oppimiskokonaisuuksien suunnittelun perustana ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, joita voi koulukohtaisesti myös yhdistellä.

1) Olympismi
2) Teknologiaopetuksen kehittäminen
3) Kotikaupunki Kajaani
4) Luku- ja kirjoitustaito kunniaan
5) Aktiivista toimintaa yrittäjyyden ympärillä
6) Muu, koulun oma oppimiskokonaisuus

Kajaanissa on käytössä SoPu (Sovitaan Puhumalla) -malli, joka on paikallinen.

Kajaanin kaikissa kouluissa opetellaan ja harjoitellaan tunne-, vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja. Vuosiluokilla 1–6 on käytössä mm. Askeleittain-ohjelma sekä positiivista pedagogiikkaa (”Huomaa hyvä”). NY (Nuori Yrittäjyys) –ohjelma tukee osaltaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Luokilla 7–9 käytetään Kajaaniin Yläluokkalaisen kasvun tukeminen -mallia.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat on laadittu kaikissa kouluissa ja niitä päivitetään tarvittaessa. Jokaisessa koulussa on TaSu-yhteyshenkilö.

Kajaanin peruskouluissa vietetään Kodin ja koulun päivää sekä pidetään mm. vanhempainiltoja. Tapahtumien ja tapaamisten toteuttamisessa voidaan epidemiatilanteen niin vaatiessa hyödyntää etäyhteyksiä.

Lukuvuoden 2021–2022 suunnitelmissa on näkyvillä koko lukuvuoden poikkeuspäivät, juhlat yms. päivämäärineen. Nämä tiedot annetaan koulukuljetusten liikennöitsijöille tiedoksi heti, kun lautakunta on hyväksynyt lukuvuosisuunnitelmat. Tällä toimenpiteellä helpotetaan sovitusti liikennöitsijöiden koulukuljetusten yksityiskohtaista suunnittelua hyvissä ajoin.

Lautakunta saa lukuvuosisuunnitelmat tutustuttavakseen esityslistan yhteydessä. Lukuvuosisuunnitelmat ovat myös ennen kokousta nähtävinä keskushallinnossa sekä esillä lautakunnan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tekemät lukuvuosisuunnitelmat noudatettaviksi kouluissa lukuvuonna 2021–2022.

Päätös

Hyväksyi.

Liitteet


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.