Sivistyslautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Lisätilan vuokraaminen seminaarin alueelta

KAJDno-2021-309

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Seminaarin koululla aloittaa kaksi uutta luokkaa, kun kaksikielinen opetus alkaa 1.8.2021. Kaksi luokkatilaa ovat olleet esiopetuksen ja aamu-ja iltapäivätoiminnan käytössä lukukautena 2020–2021. Toimikautena 2021–2022 ko. luokkatilat tarvitaan kaksikielisen opetuksen tiloiksi. Luokkatilat 311 ja 412, jotka ovat olleet esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan käytössä lukukautena 2020–2021 palautuvat perusopetuksen käyttöön 1.8.2021 alkaen. Vuokrakustannuksen siirto tehdään toimialan sisällä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarvitsee lisätilaa seminaarin alueelta. Aamutoimintaan on 30 ilmoittautunutta ja iltapäivätoimintaan yli 80 ilmoittautunutta. Kajaanin varhaiskasvatus on pyytänyt tarjouksen Ky Seminaarin Kampuksen/hallintorakennuksen kellarikerroksen (133 m2) vuokraamisesta aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön. Tarjouksen on antamut Pohjois-Suomen kiinteistösijoitus Oy. Tiloihin on tehty ehdotus muutostöistä, joiden kustannukset on jyvitetty vuokraan. Tarjous ja muutostyösuunitelmat oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta päättää vuokrata tilat Seminaarin alueelta aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön hallintorakennuksen alakerrasta ja hyväksyy vuokratarjouksen. Luokkatilat 311 ja 412 palautuvat perusopetuksen käyttöön 1.8.2021 alkaen.

 

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.