Sivistyslautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Karusellin päiväkodin aukioloajan muuttaminen

KAJDno-2021-279

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Vuorotyötä tekeville huoltajille on ollut tarjolla Kajaanissa vuorohoitoa seuraavissa päiväkodeissa:

- Seminaarin päiväkoti maanantaista perjantaihin kello 4.45–19.30

-  Lohtajan päiväkoti maanantaista perjantaihin 5.30–22.00

-  Lehtikankaan päiväkoti maanantaista lauantaihin 5.30–22.00

- Otanmäen päiväkoti arkisin tarpeen mukaan klo 5.30–22

- Teppanan päiväkoti maanantaista sunnuntaihin ympäri vuorokauden

- Karusellin päiväkoti maanantaista perjantaihin 5.30– 22.00

 

Karusellin päiväkodin vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä on vähentynyt ja siellä ei ole esimerkiksi iltavuoroissa kuin yksittäisiä lapsia. Päivisin päiväkotiryhmät ovat hyvällä käyttöasteella. Karusellin henkilöstölle on järjesttty kuulemistilaisuus 25.2.2021 ja Karusellin vuorohoitoa lapselleen tarvitseville huoltajille kuulemistilaisuus 3.3.2021.  Huoltajille on lähetty toimntaohjeet, mikäli Karusellin päiväkoti siirtyy ns. normaaliin aukioloon 1.8.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistylautakunta päättää, että Karusellin päiväkodin toiminta-aika on 1.8.2021 alkaen arkipäivisin klo 6.30–17.30.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.