Sivistyslautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Esiopetuksen järjestämispaikat 2021–2022

KAJDno-2021-276

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Esiopetuksessa noudatetaan Kajaanin perusopetuksen oppilaaksiottoalueita. Esioppilas pyritään sijoittamaan johonkin tulevan koulunsa lähellä olevaan kunnalliseen tai yksityiseen päiväkotiin. Esiopetukseen ilmoittautumisia on Kajaanissa tullut yhteensä 352. Kajaanin kunnallisissa päiväkodeissa järjestetään lautakunnan määrittelemien kriteerien mukaisesti esiopetusta kaikissa muissa paitsi Purolan ja​ Tapiolan päiväkodeissa. Esiopetuksen järjestämispaikoiksi on määritelty yksityisistä päiväkodeista seuraavat: Kaarnapurren päiväkoti,​ Valonkadun päiväkoti,​ Päiväkoti Sinilintu,​ Päiväkoti Pikkutassu,​ Kajaanin Montessorileikkikoulu ja ​ Montessoripäiväkoti Kiva ​Paikka. Yksityisistä päiväkodeista Päiväkoti Pikku-Karitsa,  Päiväkoti Onni ja Ilona, Päiväkoti Lilliputti, Päiväkoti Mansikkapolku ja Päiväkoti Maitohammas eivät järjestä esiopetusta.

Esiopetuksen järjestämispaikat toimikaudella 2021–​2022 :

Kunnalliset: Päiväkoti Karuselli,​ Päiväkoti Menninkäinen,​ Huuhkajavaaran,​ Nakertajan,​ Pikku-​Ketun,​ Lohtajan,​ Seminaarin,​ Teppanan,​ Kätönlahden,​ Kuurnan,​ Otanmäen,​ Vuolijoen,​ Ratamon, Lehtikankaan, Mäntylän  ja Vanamon päiväkodeissa,​ sekä Vanamon päiväkodin alaisuudessa osapäiväisenä Kuluntalahden koululla.

Yksityisistä päiväkodeista esiopetusta järjestävät: Montessori-​leikkikoulu,​ Päiväkoti Pikkutassu,​ Montessoripäiväkoti Kiva Paikka,​ Kaarnapurren päiväkoti,​ Pilke Valonkatu ja Päiväkoti Sinilintu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Lautakunta päättää esiopetusta järjestävät päiväkodit esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.