Sivistyslautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan tekemästä päätöksestä esiopetuksen järjestämispaikoiksi 2021-2022

KAJDno-2021-276

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Yksityisen päiväkoti Maitohampaan toimitusjohtaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan päätöksestä 31.03.2021 § 22, joka koskee esiopetuksen järjestämistä toimikautena 2021–2022. 
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan seuraavaa:
1.    Pyydämme, että lautakunta oikaisee lainvastaisena taikka lakiin perustumattomana mainitun päätöksen 3/21, jonka mukaa päiväkotimme ei toimi lasten esiopetuspäiväkotina, peruuttamalla mainitun päätöksen ja päättämällä julkiseen pöytäkirjaan merkiten, että lasten päiväkoti Maitohammas järjestää esiopetusta.
2.    Lisäksi pyydämme, että lautakunta palaa noudattamaan Kajaanin kaupungin ja meidän välillä 11.1.2007 tehtyä kirjallista sopimusta perus- ja esiopetuksen antamisesta.

Kunnassa esiopetuksen järjestämisvastuuseen kuuluu muun muassa päättää palvelun tuottamistavasta. Perusopetuslain (628/1998) mukaan kunta voi hankkia esiopetuspalvelua myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Kajaanissa sivistyslautakunta päättää vuosittain keväällä esiopetuksen järjestämispaikat seuraavalle toimikaudelle.

Esiopetuksen järjestämistä uudella tavalla käsiteltiin keväällä 2020, koska valtuuston kokouksessa (9.12.2019) linjattiin, että esiopetusta koskeva toimenpide selvitetään tarkemmin kevään 2020 aikana. Se, miksi asia annettiin selvitettäväksi johtui siitä, että esioppilaiden määrä vähenee tulevina vuosina.  Sivistyslautakunta perusti monialaisen työryhmän, joka selvitti kevään 2020 aikana toimenpiteen toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia (KAJDno-2019-1378). Työryhmissä oli mukana sivistyslautakunnan edustajia, yksityisten ja kunnallisen päiväkotien edustajia sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon edustajia. Selvitys valmistui ja se esiteltiin kesäkuussa 2020 sivistyslautakunnan iltakouluasiana.

Työryhmän selvityksen perusteella esitettiin, että esiopetus järjestetään vain kunnan omissa päiväkodeissa, kouluilla tai sen läheisyydessä olevissa päiväkodeissa. Muista sekä kunnan omista että yksityisistä päiväkodeista lapset siirtyisivät esiopetusvuotena näihin päiväkoteihin esiopetukseen. Esioppilaat saavat täydentävän varhaiskasvatuksen tässä samassa yksikössä. 

Kokouksessaan 07.10.2020, § 88, sivistyslautakunta päätti, että esiopetusta voidaan järjestää jatkossa 1.8.2021 niissä kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, joissa on aloittamassa vähintään 7 esioppilasta. Ryhmissä tulee olla uuden varhaiskasvatuslain mukainen henkilökuntaresurssi. 

Päiväkoti Maitohampaaseen ilmoittautui tammikuussa 2021 viisi esioppilasta. Myöhemmin varmistui, että esiopetusryhmän oppilasmäärä on kuusi esioppilasta. Kajaanin varhaiskasvatus kehotti päiväkoti Maitohammasta markkinoimaan vapaata esiopetuspaikkaa, jotta ryhmä toteutuisi. Sivistyslautakunnan kokoukseen 31.3.2021 mennessä ei päiväkoti Maitohampaaseen ilmaantunut uusia esioppilaaksi hakijoita. Sivistyslautakunnan päätöksen 31.03.2021, § 22, jälkeen on varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö ollut yhteydessä perheisiin selvittääkseen huoltajien halukkuutta vaihtaa lapsen esiopetuspaikka lautakunnan hyväksymään esiopetuspaikkaan tai halua jatkaa entisessä paikassa varhaiskasvatuksessa.Yhteydenotossaan palvelupäällikkö on täyttänyt kunnan velvollisuutta järjestää esiopetuspaikka kaikille esiopetusikäisille. Huoltajat ovat myös voineet ilmaista päättäneensä lapsen osallistumisesta muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan perusopetuslain 26 a § mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksessaan Peltonen viittaa 11.1.2007 tehtyyn sopimukseen palvelurahan maksamisesta. Kajaanin kaupunki on siirtynyt palvelusetelimalliin yksityisen varhaiskasvatuksen osalta. Esiopetus ei kuuluu palvelusetelin piiriin, vaan siitä tehdään lapsikohtainen päätös. Sopimus on rauennut, kun palvelurahan myöntämisestä on luovuttu vuonna 2016 ja siirryttiin palvelusetelin käyttöön. Esiopetus yksityisissä päiväkodeissa ei ole palvelusetelilainsäädännön mukaan tuotettavaa palvelua, vaan vuosittain lautakunnan järjestämispäätöksen mukaan tuotettavaa ostopalvelua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Päätös

Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen perusteettomana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

– päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
– päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.


Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:  Isokatu 4, Oulu 
Sähköpostiosoite:  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero:  029 56 42841
Puhelinnumero:  029 56 42800 (vaihde)

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.15 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.


Valitukseen on liitettävä:

– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani 
Käyntiosoite:  Pohjolankatu 13, Kajaani
Sähköpostiosoite:  kajaani@kajaani.fi
Faksinumero:  08 6155 2510 
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde) 

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.00