Sivistyslautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Koulukuljetusoppaan päivittäminen

KAJDno-2021-423

Valmistelija

  • Jaakko Vehkaperä, Vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja, jaakko.vehkapera@edukajaani.fi

Perustelut

Kajaanin esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet määritellään koulukuljetusoppaassa. Opas on hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 11.12.2013 (§ 112) ja siihen on tehty vain muutamia pieniä tarkennuksia tämän jälkeen. Koulukuljetusoppaaseen tulee tehdä päivitys, jossa tarkastellaan muun muassa lakiviittausten oikeellisuus ja ajantasaisuus. Lisäksi on tarpeen tehdä pieniä lisäyksiä sekä tarkennuksia olemassa oleviin käytänteisiin. Kuljetusoppaan päivittämisen yhteydessä vahvistetaan keskeisimmät säilyvät periaatteet sekä tehdään muutamia isompia muutoksia olemassa oleviin linjauksiin. Säilyvät keskeiset periaatteet, merkittävimmät muutokset sekä pienemmät lisäykset ja tarkennukset on listattu alueittain seuraavasti.

Säilyvät keskeiset periaatteet:
-    Koulukuljetukseen oikeuttavat kilometrirajat säilyvät ennallaan. 0–2 luokkalaisilla kilometriraja on 3 kilometriä ja 3–9 luokkalaisilla 5 kilometriä.
-    Kuljetusta ei järjestetä koko matkalle ovelta–ovelle -periaatteella, vaan oppilaat kerääntyvät pääteiden varsille, bussipysäkeille tai ns. kuljetusten keräyspisteille. 
-    Matkaan voi sisältyä itse kuljettava matka. Omavastuu matkoissa noudatetaan samoja kilometrirajoja kuin kuljetusoikeudessa. 
-    Koulupäivään voi kuljetuksista järjestämisen vuoksi sisältyä kuljetuksen odotusta. Kuljetuksissa ja odotusajoissa huomioidaan laissa määritellyt koulupäivän pituudet. Kuljetuslähtöjen vähentäminen on hyväksytty valtuustossa osana talouden sopeuttamissuunnitelmaa.

Merkittävimmät muutokset:
-    Aikaisemmassa oppaassa on kaikille kehitysvammaopetuksen oppilaille myönnetty kuljetus aamu- ja iltapäivätoimintaan ilman tarveharkintaa. Muille oppilaille koulukuljetusta aamu- ja iltapäivätoimintaan ei myönnetä. Soten yhtymähallitus on linjannut kokouksessaan 10.2.2021, että syyslukukauden alusta alkaen Sote maksaa kyyditykset aamu- ja iltapäivätoimintaan vain 3. luokkalaisista alkaen ja sillä edellytyksellä, että kuljetuksen tarpeen aiheuttaa lapsen kehitysvammaisuus ja huoltajat eivät voi kuljettaa itse. Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee olla kirjattuna asiakkaan erityishuolto-ohjelmaan (EHO). Sivistyslautakunta linjaa, millä edellytyksillä jatkossa myönnetään koulukuljetus aamu- ja iltapäivätoimintaan niiden oppilaiden osalta, jotka eivät täytä soten asettamia kriteereitä.
-    Esiopetuksen kuljetuksia käsittelevä kappale muotoillaan uudelleen. Lisäksi huomioidaan kaksivuotisen esiopetuksen tuomat muutokset.

Lisäykset ja tarkennukset
-    Lisätään erityisluokkiin laajamittainen kaksikielinen opetus samoilla ehdoilla kuin aikaisemmat. 
-    Valmistavan opetuksen kuljetuksia koskeva osio siirretään oppaassa eri kohtaan.
-    Selkiytetään mainintaa siitä, että kuljetuksen reitti sekä nouto- ja jättöpiste voi olla aamulla ja iltapäivällä eri. 
-    Tarkennetaan, että yhteishuoltajuudessa oleville oppilaille koulukuljetus järjestetään ainoastaan lapsen virallisesta osoitteesta, jossa lapsi on kirjoilla.
-    Tarkennetaan aamuvalvontaan liittyviä käytänteitä.
-    Tarkennetaan, mitä tietoja kuljetukseen liittyen huoltaja saa Wilman kautta.
-    Lisätään ajantasainen ohjeistus palautteen antamiseen.

Kuljetusoppilaille tehtiin koulukuljetuskysely maaliskuussa 2021 ja tulokset esitellään yleisessä tilaisuudessa 28.4.2021. Kutsu Teams-tilaisuuteen välitetään Wilman kautta kaikille kuljetusoppilaiden huoltajille. Tilaisuudessa on mukana myös sivistyslautakunta, joka samalla kuulee huoltajia koulukuljetuksen kehittämiseen liittyen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi oppaan päivitysprosessin aloittamisen ja sen keskeiset linjaukset. Valmistelua jatketaan.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §