Sivistyslautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Asemakatu 2:n tiloista luopuminen ja korvaavien tilojen vuokraaminen nuorisopalveluille ja perusopetukselle (lisäpykälä)

KAJDno-2021-487

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi
  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Asemakatu 2:n tilat omistaa Kajaanin Pietari. Tilat on vuokrattu nuorisopalveluille 1.4.2016. Sivistystoimialalla tehdään kokonaisvaltaista selvitystyötä mm. pysyvien kustannussäästöjen saamiseksi. Asemakatu 2:ssa on nuorisopalvelujen lisäksi myös 2 jopo-luokkaa sekä aikuisten perusopetus sekä kolmannen sektorin toimijoita. Pinta-alaa on yhteensä noin 1 500 m2.

Kaukametsän opistossa on runsaasti käyttämätöntä tilaa päiväsaikaan. Kajaanin lyseon rehtori, apulaisrehtori sekä em. luokkien opettajat ovat tutustuneet Kaukametsän opiston tiloihin 22.4.2021 ja todenneet tilojen soveltuvan opetustarkoitukseen. Tilaa tarvitaan arviolta n. 180 m2.

Nuorisopalvelujen paja-toiminta on toivottu siirrettävän Vienankatu 5:n toiseen kotitalousluokkaan, ja toinen kotitalousluokka olisi tarkoituksenmukaista vuokrata kaupungin nuorisotilaksi. Pinta-alaa on yhteensä n. 350 m2. Molemmat tilat on remontoitu Kajaanin lyseon remontin ajaksi kotitalousluokiksi, ja ne ovat jääneet vapaiksi kesällä 2020, kun Kajaanin lyseo on valmistunut. Tilat omistaa Kajaanin kaupunki. Muutostöitä tarvitaan vain vähän. Vuosivuokra on n. 26 000 €.

Ohjaamo-toiminnalle löytyy soveltuvat tilat Pohjolankatu 16:n kiinteistöstä. Pinta-alaa on katutasossa 254 m2 ja kellarikerroksessa 52,5 m2. Tila on Asunto Oy Kajaanin Pohjolankatu 16:n omistuksessa. Vuokra on 2 300 €/kk eli 27 600 € vuodessa. Lisäksi kustannuksiksi tulevat käyttövesi, sähkö ja vakuutukset. Tila tarjotaan vuokrattavaksi 1.6.2021 alkaen, ja toiminta edellyttää aluksi lattiaremonttia sekä myöhemmin mm. väliseinäremonttia. Arvioitu remonttikustannus on yhteensä n. 100 000 €, mikä katetaan Asemakatu 2:n vuokrakuluista säästyvillä rahoilla vuosien 2021–2022 käyttötaloudesta.

Kajaanin Pietarin kanssa on sovittu vuokrasopimuksen tavanomaista lyhyemmästä irtisanomisajasta.

Pinta-alaa sivistystoimialalla on käytössä Asemakatu 2:n tiloista luopumisen jälkeen 843,5 m2 vähemmän. Vuokrakulut alenevat n. 88 280 € vuodessa. Alivuokralaiselta on saatu tuloa Asemakatu 2:n tilasta n. 12 500 €/vuosi. Nettosäästöä sivistystoimialalle kertyy näin ollen n. 75 780 € vuodessa remontin jälkeen.

Kokonaisratkaisun on tarkoitus olla pitkäaikainen.   

Vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen on jäävännyt itsensä. Hänen sijaisenaan kokouksessa esittelijänä tämän asian ajan toimii varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta antaa vs. sivistysjohtaja Päivi Rissaselle valtuudet irtisanoa Kajaanin Pietarin omistuksessa olevan Asemakatu 2:n vuokrasopimuksen päättymään 31.7.2021, mikäli korvaavat tilat Vienankatu 5:ssä, Pohjolankatu 16:ssa sekä Kaukametsän opiston tiloissa Koskikatu 4:ssä ovat käytettävissä 1.8.2021 lähtien, tai viimeistään 1.10.2021. Sivistyslautakunta antaa Tilakeskuksen toimitilapäällikkö Markku Haveriselle valtuudet neuvotella ja vuokrata nuorisopalveluille tilat Pohjolankatu 16:sta 1.6.2021 lähtien.  

Päätös

Vs.sivistysjohtaja Päivi Rissanen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.