Sivistyslautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Aamu- ja Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

KAJDno-2021-417

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki järjestää perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen erityisen tuen päätös. Kajaanissa kriteerinä on myös lapsen huoltajien työssäkäynti tai opiskelu. Näin ollen aamu- ja iltapäivätoiminta vastaa perheiden tarpeeseen. Toimintaa järjestää Kajaanissa varhaiskasvatus yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Lisäksi ostopalveluna toimivat: Kajaanin 4H-yhdistys ry., Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys, Spartak Kajaani ry. ja Kulttuuriosuuskunta G-voima. Seurakunnan järjestämää iltapäivätoimintaa kaupunki tukee valtionosuuden siirrolla. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään pääasiallisesti kouluilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Kajaanissa aamu- ja iltapäivätoimintaa hallinnoi sivistystoimialan varhaiskasvatus yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Perusopetuslaissa määritellään kunnan vastuuksi ohjatun toiminnan järjestämisestä säädösten ja opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksesta, valvonnasta ja kehittämisestä vastaa hallinnollisesti varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, joka sijoittaa lapset aamu- ja iltapäiväryhmiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yleinen tavoite on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnan tulee lisäksi edistää lapsen osallisuutta, hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Aamutoimintaa järjestetään 6.30–10.00 välisenä aikana. Iltapäivätoimintaa järjestetään 11.00–16.30 (tarvittaessa 17.00) välisenä aikana. Huoltajien tulee ilmoittaa oppilaan aamu- ja iltapäivätoiminta-ajat edellisen viikon tiistaina, jotta ryhmien aamu- ja välipalatilaus sekä henkilöstömäärä tarvetta vastaava.

Toimintasuunnitelma Kajaanin kaupungin aamu- ja iltapäivätoimintaan on päivitetty vuonna 2021. Kaupungin yleinen toimintasuunnitelma perustuu perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin ja täten ohjaa kaikkia toimintaa toteuttavia järjestäjiä. Ryhmäkohtaiset toimintasuunnitelmat laaditaan syventämään kaupungin toimintasuunnitelmaa. Toiminnassa on keskeistä huomioida lapsen ikätaso ja mahdollistaa kasvua sekä kehitystä tukeva leikki, luova toiminta ja myönteiset kokemukset. Liikkuminen, ulkoilu sekä rentoutuminen ja rauhoittuminen ovat toiminnassa olennaisia. Toiminnan aikana tarjotaan lapselle aamu- ja välipala, joka on muodostettu ravitsemussuosituksien mukaisesti. Aamu- ja välipalan aikana harjoitellaan uusia makuja ja hyviä tapoja. Aamu- ja iltapäivätoiminta on lapsen ohjattua vapaa-aikaa, jossa lapsi pääsee valvotusti kokemaan uusia asioita ja harjoittelemaan sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia sekä tunnetaitoja yhdessä ryhmän kanssa. Toimintasuunnitelma liitteenä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan keskeinen tavoite on tukea lapsen hyvinvointia. Keskeisenä toimintaa ohjaavana ajatuksena on lapsen osallisuus, jota toiminnassa huomioidaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman 2021.

Päätös

Veli-Matti Karppinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.