Sivistyslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Sivistystoimialan tiloista perittävien vuokrien tarkistaminen

KAJDno-2020-745

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi
  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 20 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää toimialan maksujen ja taksojen perusteista. Kaukametsän ja nuorisotilojen tilavuokrien tarkistus tehtiin lautakunnassa vuonna 2017 (SIVLTK 19.4.2017 § 37, Liite 1, SIVLTK 13.12.2017 §118 Oheisliite). Sivistystoimen tiloista perittäviä vuokria on tarkasteltu lautakunnassa kuitenkin kokonaisuutena viimeksi vuonna 2014 (SIVLTK § 16, 19.2.2014, Liite 2).

Yleinen ylläpidon ja kustannustason nousu kiinteistöissä on noin 1,5–2,0 % / vuosi, millä perusteella muiden kuin Kaukametsän ja nuorisopalveluiden tilojen tilavuokriin esitetään tehtäväksi 12 %:n hintojen korotus. Lisäksi perusopetuksen koulujen salit on jatkossa jaettu kolmeen eri koko- ja hintaluokkaan kahden sijaan. Esitys sivistystoimen tilavuokrahinnoista 1.8.2020 alkaen on liitteessä 3.

Kaukametsä on uusinut hinnastonsa tuntihintaan perustuvaksi ja hintoja on samalla tarkistettu. Esitys Kaukametsän uudesta tilavuokrahinnastosta on liitteessä 4.

Nuorisopalveluiden tilavuokrahinnasto on uusittu vuoden 2018 alusta, joten siihen ei tehdä muutoksia.

Kajaanin kaupunki on hankkinut Timmi Software Oy:ltä tilojen, resurssien ja oheispalveluiden varaamiseen ja maksamiseen soveltuvan SaaS-palvelun. Tilavuokrien hinnastot on rakennettu tilanvarausohjelmaan sopiviksi.

Oheisliitteessä on liikunta- ja kulttuurineuvoston kokouksen päätös (14.11.2017 §45), jossa täsmennetään kaupungin liikuntapaikkojen maksuttomuutta alle 18-vuotaiden ohjatuilla vuoroilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen tiloista perittävien vuokrien muutokset. Uudet hinnastot otetaan käyttöön 1.8.2020.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen tiloista perittävien vuokrien muutokset. Uudet hinnastot otetana käyttöön 1.8.2020 alkaen.

Sivistyslautakunta haluaa selvittää alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen maksuttomuuden perusteen.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.