Sivistyslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Sivistystoimialan palvelujen järjestämistä koskevat linjaukset 14.5.2020 alkaen

KAJDno-2020-303

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi
Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Perustelut

Koronapandemiasta ja valmiuslain käyttöönotosta aiheutuvat rajoitukset vaikuttavat myös Kajaanin kaupungin palvelujen tuottamiseen ja siten myös henkilöstötarpeeseen. Joidenkin palveluiden osalta työ on saattanut estyä kokonaan tai vähentyä olennaisesti tai se tulee vähenemään. Vapautuvalle henkilöstölle etsitään toisilta toimialoilta ja liikelaitoksista korvaavaa työtä (resurssipankki). Työnantajalla on velvoite tarjota työnteosta estyneille ja lomautusuhan alaiselle henkilöstölle muuta työtä, jos soveltuvaa työtä on tarjolla. Tilanteet työvoiman tarpeessa voivat vaihdella nopeastikin koronaviruksen etenemisen mukaan. Tärkeää on suunnata käytettävissä olevat ja vapautuvat resurssit pandemiatilanteen edellyttämällä tavalla, mutta samalla tulee arvioida ja varautua mahdollisiin lomautuksiin.

KT:n ohjeistuksen mukaan tilanteissa, joissa työnteko on estynyt työsuhteen osapuolista riippumattomista syistä, sovelletaan työntekijöiden osalta työsopimuslain 2 luvun 12 §:ää. Työsopimuslain 2 luvun 12 § 2 momentin mukaan, jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. KT Kuntatyönantajien ohjeen perusteella samaa menettelyä voidaan soveltaa myös viranhaltijoihin henkilöstön tasapuoliseen kohteluun perustuen.

Jos työnantajan edellytykset tarjota työtä vähenevät palvelukysynnän merkittävän heikkenemisen takia, työnantajan on aloitettava yhteistoimintaneuvottelut ja selvitettävä mahdollisuudet tarjota muuta työtä (resurssipankki) ennen kuin henkilöstä ryhdytään lomauttamaan. Lähtökohtaisesti yhteistoimintamenettely etenee kunnallisen yhteistoimintalain mukaan. Kuitenkin kunnallisen yhteistoimintalain 15 §:n mukaan, jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä, voidaan yhteistoimintalain 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa (mm. lomauttaminen) sekä 7 §:ssä (mm. neuvotteluesitys) tarkoitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä. Edellä tarkoitettu asia tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla työnantajan on selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syy.

Tällä hetkellä henkilöstön lomautustarpeen vuoksi on syytä käynnistää yhteistoimintamenettely.

Tilanteessa noudatettavaa yhteistoimintamenettelyä on käsitelty kaupungin yhteistoimintaelimessä eli yhteistyötoimikunnassa 25.3.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

- merkitsee tiedoksi, että osassa kaupungin organisaatiota työnteko estyy koronapandemian vuoksi ja työnantaja järjestää työnteosta estyneille ensisijaisesti mahdollisuuksien mukaan korvaavaa työtä (resurssipankki) ja

- päättää, että Kajaanin kaupungissa käynnistetään kunnallisen yhteistoimintalain 4, 7 ja 15 §:ien mukaiset mahdollisiin lomautuksiin ja työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaisesti mahdolliseen työnteon estymiseen liittyvät menettelyt.

Päätös

Hyväksyi.

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Maan hallitus on päättänyt purkaa koronaepidemian leviämisen ehkäisyksi asetettuja rajoitteita asteittain 14.5.20 alkaen. Aiempien rajoitteiden perusteella mm. kulttuuritapahtumat ja vapaan sivistystyön lähiopetus päätettiin keskeyttää toistaiseksi, sulkea em. tilat, peruskoulut ja oppilaitokset siirtyivät asetuksen muutoksella etäopetuksen järjestämiseen ja vain tietyille ryhmille mahdollistettiin lähiopetus ja varhaiskasvatuksen järjestämisen osalta perheitä suositeltiin mahdollisuuksien mukaan hoitamaan lapset kotona. Musiikkiopisto siirtyi etäopetuksen järjestämiseen yksilöopetuksessa, koska tämä oli opetusteknisesti mahdollista ja valtiovalta ei ottanut maaliskuun puolivälissä ohjeistuksissa kantaa muusiikkiopistojen opetukseen. Kirjastot ja museot suljettiin yleisöltä ja nuorisotalot suljettiin ja nuorisopalvelut siirtyivät nettiin ja työtä on jalkautettu kaduille nuorten ohjaamiseksi.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti ja se leviää ensisijaisesti pisaratartuntana. Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. Riski tartunnan saamiselle on kohonnut koko maassa. Koronaepidemia on edennyt eri tahdissa eri puolilla maata. Tartuntoja on todettu jokaisessa maakunnassa, ja Suomessa vallitsee poikkeusolot. Koronavirusepidemian kasvu on kuitenkin pysähtynyt maassamme vahvojen rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen selvän parantumisen vuoksi. Epidemia on tasaantumassa, mutta edelleen on ole-massa uhka epidemian uudelleen kiihtymisestä.

Nyt tehtyihin rajoitusten purkamista koskevien linjausten perusteella on tarpeellista määrittää ministeriöiden, THLn sekä AVIen ohjeistusten perustalta ja päättää kuntakohtaisesti tarkemmin, mitä palveluja, miten ja missä laajuudessa järjestetään 14.5.20 alkaen sekä 1.6.20 alkaen. On tärkeää muistaa, että rajoitteiden purkamista tehdään harkiten ja tiukoin reunaehdoin, koska koronaepidemia ei ole vielä päättynyt. Osa päätöksistä tehdään omina asioinaan hallintosäännön mukaisesti joko lautakunnassa tai viranhaltijoiden päätöksellä. Tähän pykälään on koottu kokonaiskuvan aikaansaamiseksi valtaosa sivistystoimialaa koskevista rajoitteiden puruista, joista päätös voidaan tehdä tällaisena yhtenäisenä kokonaisuutena. AVIt ja ministeriö ohjeistavat vielä tarkemmin kulttuuri- ja nuorisopalveluja koskevia rajoitteiden purkuja. Näiden ohjeiden perustalta yksiköt laativat tarkemmat ohjeet asiakkaille ja kuntalaisille. Ohjeista tiedotetaan kuntalaisia / palvelujen käyttäjiä kaupungin tiedotuskanavien kautta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusmaksuja ei peritä niiltä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa kotona ja ilmoittavat tästä varhaiskasvatusyksikköönsä. Maksuhyvitys on voimassa 31.7.2020 saakka. Sivistyslautakunnan helmikuussa tekemä päätös maksujen hyvityksestä kesäaikana on voimassa, mikäli huoltajat ovat ilmoittaneet lapsen poissaolosta 12.5.2020.mennessä.Tällä hetkellä maksuhuojennuksen kustannus on ollut noin 100 000 euroa / kk Kajaanin kaupungille. Oletettavaa on, että rajoitteiden purun myötä osallistumisaste varhaiskasvatukseen kasvaa.

Varhaiskasvatuksen leikkikerhot ja avoin toiminta on suljettu 31.8.2020 saakka.

Esiopetuksen oppilaille jaetaan ruokakassit perusopetuksen ruokakassien jaon yhteydessä toukokuun 18. päivän tienoilla. Kustannus tälle on noin 6000 euroa esiopetuksen osalta.

Perusopetus

Perusopetuksen ruokakassit jaetaan 18.-19.5.20 perusopetuksen oppilaille. Peruopetuksen kustannus kassien jaossa on noin 100 000 euroa.

Perusopetuksen liikuntasalien vakiovuorojen salivuokrat jätetään laskuttamatta kevään osalta. Normaalisti salivuorot laskutetaan kaksi kertaa vuodessa: syys- ja kevätlukukaudelta. Tänä keväänä kaikki koulujen salien käyttövuorot on koronaviruspandemian vuoksi jouduttu perumaan 16.3 alkaen koko kevään osalta. Laskutettavien vakiosalivuorojen arvonlisäverollinen summa olisi koko kevään osalta noin 16 600 euroa, joka jakautuisi tulona perusopetuksen eri yksiköille. Mikäli vakiovuorojen laskutus tapahtuisi tänä keväänä todellisen käytön mukaan, olisi salivuorojen arvonlisäverollinen laskutettava summa noin 8 300 euroa. Perusopetuksen salien vakiokäyttövuoroja ei laskuteta kevään 2020 osalta asiakkailta koronaviruspandemian aiheuttamien vuorojen peruuntumisten ja laskutettavan summan pienuuden vuoksi.

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut

Kirjojen noutopiste avataan pääkirjastolle 8.5.20 - 31.5.20 väliselle ajalle. Kirjastot avataan asiakkaiden käyttöön 1.6.20 alkaen. Palvelun järjestämisessä asiakkaita ohjeistetaan noudattamaan noin 2 m turvavälejä, noudattamaan kokoontumisrajoituksia, tulemaan palvelun piiriin vain terveenä, huolehtimaan käsi- ja yskimishygieniasta kyseisissä tiloissa vierailtaessa. Ohjeistukset toimitetaan yksiköihin yhteistyössä kaupungin viestintä- ja markkinointitiimin kanssa, jotta ohjeistuksiin saadaan asiamukainen ja vaikuttava ulkoasu sekä yhdenmukainen ohjeistuksen sisältö. Asiakaspalvelutyössä noudatetaan Kajaanin kaupungin yleisohjeita henkilöstön suojaamiseksi koronaepidemialta.

Museot ja kirjastot avataan 1.6.20 alkaen yleisölle ja kuntalaisille. Kyseisissä yksiköissä ohjeistetaan asiakkaita noudattamaan noin 2 m turvavälejä, noudattamaan kokoontumisrajoituksia, tulemaan palvelun piiriin vain terveenä, huolehtimaan käsi- ja yskimishygieniasta kyseisissä tiloissa vierailtaessa. Ohjeistukset toimitetaan yksiköihin yhteistyössä kaupungin viestintä- ja markkinointitiimin kanssa, jotta ohjeistuksiin saadaan asiamukainen ja vaikuttava ulkoasu sekä yhdenmukainen ohjeistuksen sisältö. Asiakaspalvelutyössä noudatetaan Kajaanin kaupungin yleisohjeita henkilöstön suojaamiseksi koronaepidemialta.

Nuorisotaloja ei avata 1.6.20, koska normaali käytänne on, että ne ovat kesäajan suljettu. Starttipaja jatkaa etätoimintana ja etsivä nuorisotyö aloittaa nuorten kontaktoinnin tarpeen mukaisesti mutta toimii myös etäpalveluna. Nuorisopalveluissa noudatetaan noin 2 m turvavälejä, kokoontumisrajoituksia, ohjeistetaan asiakkaita tulemaan palvelun piiriin vain terveenä, huolehtimaan käsi- ja yskimishygieniasta tiloissa vierailtaessa. Ohjeistukset toimitetaan yksiköihin yhteistyössä kaupungin viestintä- ja markkinointitiimin kanssa, jotta ohjeistuksiin saadaan asiamukainen ja vaikuttava ulkoasu sekä yhdenmukainen ohjeistuksen sisältö. Nuorisopalvelut jatkaa toiminnan jalkauttamista iltaisin kaduille nuorten ohjaamiseksi ja chat- ja etäpalvelujen järjestämistä jatketaan. Kesäaikana järjestetään kerhotoimintaa netissä ja alkukesän kesäajan leiri 1-2-luokkien oppilaille. Palveluissa noudatetaan kaupungin henkilöstön suojaamista koskevia ohjeistuksia.

Kainuun musiikkiopisto järjestää opetuksen etäopetuksena kevätlukukauden loppuun saakka. Yksittäiset soittotutkinnot voidaan järjestää lähitutkintona Kainuun musiikkiopiston tiloissa. Tällöin noudatetaan musiikkiopiston asiakkailleen toimittamia ohjeistuksia, jotka ovat pitkälti yhdenmukaiset perusopetuksen ohjeiden kanssa. Opettajat voivat toteuttaa etäopetusta musiikkiopiston tiloista käsin mutta noudattavat ohjeistuksia turvaväleihin, hygieniaan ja henkilöstön kokoontumisiin liittyen, jotka Kainuun musiikkiopisto toimittaa henkilöstölleen. Etäopetuksen järjestäminen ei aiheuta muutoksia kurssimaksuihin. Asiakkaiden mahdollisessa kohtaamisessa noudatetaan Kajaanin kaupungin yleisohjeita henkilöstön suojaamiseksi sekä musiikkiopistolle laadittuja erillisiä turvaohjeita koronaepidemialta.

Kaukametsän opiston vapaan sivistystyön toiminta on tältä lukuvuodelta päättynyt ja se olisi muutoinkin päättynyt toukokuun alkuun. Maksupalvelukoulutuksista vain luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien etäopetus jatkuu etäopetuksena 12.6. saakka ja tästä käytännöstä on sovittu rahoittajan eli TE-toimiston kanssa. Vapaan sivistystyön opetus jatkuu jälleen syksyllä ja opetuksen järjestämisestä tiedotetaan erikseen. Opiskelijat voivat hakea lukuvuonna tekemiään oppilastöitä perustelluista syistä ja sopivat töiden haun Kaukametsän opiston antamien ohjeiden mukaisesti. Kevään peruuntuneiden ja täysin pitämättä jääneiden kurssien kurssimaksuja ei peritä mutta maaliskuun puolivälissä keskeytyneiden kurssien kurssimaksuja ei enää palauteta. Sen sijaan syksyn opetus tullaan aloittamaan normaalia aikaisemmin ja syyslukukausi pidetään normaalia pidempänä, mikäli koronaepidemia ja voimassa viranomaisohjeistukset eivät edellytä muuta. Näistä jatketuista viikoista ei laskuteta opiskelijoita erikseen. Opisto laatii lähi- ja etäopetuksen suunnitelmat tulevalle syksylle ja lukuvuodelle. Lähiopetuksen suunnittelussa huomioidaan 2 m turvavälit, ryhmäkoko turvavälin edellyttämän mukaisesti ja asiakkaita ohjeistetaan tulemaan palvelun piiriin vain terveenä, huolehtimaan käsi- ja yskimishygieniasta tiloissa vierailtaessa. Palveluissa noudatetaan kaupungin henkilöstön suojaamista koskevia ohjeistuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta päättää palvelujen järjestämisestä sekä mahdollisista asiakasmaksujen ja palvelumaksujen huojennuksista 14.5.2020 ja 1.6.2020 alkaen esittelytekstin mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.