Sivistyslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Oikaisuvaatimus Kaukametsän opiston puutyötilojen siirtämisestä Keskuskoululle

KAJDno-2020-172

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

*********on sunnuntaina 3.5.2020 lähettänyt Kaukametsän opiston rehtorille sähköpostitse oikaisupyynnön sivistyslautakunnan 26.2.2020 §:n 12 kohdalla tekemään sivistystoimialan vuoden 2020 käyttösuunnitelmaa koskevaan päätökseen. Oikaisupyyntö ja sen liite on kirjattu Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmään 4.5.2020. Oikaisupyynnön kohteena olevassa päätöksessä on muun muassa hyväksytty talouden sopeuttamisohjelman mukaiset toimenpiteet toimialan vuotta 2020 koskevaan käyttösuunnitelmaan. Päätöksen liitteessä on mainittu mm. seuravaa:

"Talousarvio 2020 on noin 44 000 euroa pienempi kuin edellisvuonna. Markkinointi- ja painatuskuluja on vähennetty noin 12 200 euroa, henkilöstömenoja noin 8 200 euroa ja vuokramenoja noin 13 800 euroa. Tulojen on arvioitu kasvavan noin 10 000 euroa. Talousarviossa on otettu huomioon yhden päätoimisen opettajan eläköityminen. Pienehkönä säästökeinona siirretään syksystä alkaen tuntiopetuksena toteutettava puutyö perusopetuksen tiloihin, vähennetään ravitsemuksen opetusta lapsille ja erityisryhmille (mm. mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset ja KAKS:n osastot 5 ja 13) ja lopetetaan Kalevala-juhlan järjestäminen. Opetuksen karsiminen heikentää palvelutarjontaa, vähentää opiston opiskelijamäärää ja alentaa kansalaisopiston kurssimaksutuloja."

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt koko kaupunkikonsernia koskevan talouden sopeuttamisohjelman jo kokouksessaan 9.12.2019 § 62, ja tämä päätös on lainvoimainen. Valtuuston hyväksymä talouden sopeuttamisohjelman ns. A-kori on sisältänyt jo tuolloin Kaukametsän opiston järjestämän teknisen työn opetuksen siirtämisen kouluille. Valtuuston päätöksen liiitteessä on mainittu, että vuonna 2018 kustannukset teknisen työn Vienankadun tiloista ovat olleet 11.000 euroa. A-korin sisältämät säästötavoitteet ovat yhteensä 1 725 300 euroa vuonna 2020 ja vuoteen 2022 mennessä yhteensä 5 015 200 euroa. Tavoiteltavat säästöt eivät synny ilman tarvittavia toimenpiteitä.

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 26.2.2020 on asetettu julkisesti nähtäville Kajaanin kaupungin verkkosivuille 28.2.2020. Oikaisuvaatimusaika on päättynyt näin ollen 20.3.2020. *********oikaisupyyntö on saapunut Kajaanin kaupungin kirjaamoon 4.5.2020, eli se on saapunut myöhässä, jos katsottaisiin, että 26.2.2020 tehtyyn käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaan päätökseen olisi muutoksenhakuoikeus. *********viittaa itsekin oikaisupyynnössään Kuntalain 136 §:ään, eli päätöksestä, joka on valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei voida tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta. Käyttösuunnitelman hyväksyminen sivistystoimialan säästötoimenpiteiden osalta on kaupunginvaltuuston talouden sopeuttamisohjelman täytäntöönpanoa.

*********ja usean muun henkilön 24.2.2020 allekirjiottaman vetoomuksen ja 17.3.2020 päivätyn lisäyksen vetoomukseen  on sivistyslautakunta merkinnyt tiedoksi kokouksessaan 18.3.2020, eli ne eivät ole johtaneet muihin toimiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta toteaa, että Kaukametsän puutyöluokan siirtäminen Keskuskouluun on yksi toimenpide osana kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymää talouden sopeuttamisohjelmaa. Koska kaupunginvaltuuston päätös on jo lainvoimainen, on sivistyslautakunta voinut 26.2.2020 kokouksessaan ryhtyä sopeuttamisohjelman täytäntöönpanoon. Puutyöluokan siirtämisellä ei olla lakkauttamassa palvelua, vaan siirtämässä se toiseen tilaan. Huomattava on, että Kaukametsän puutyönopetuksessa ei ole kysymys subjektiivisesta oikeudesta, ja sopeuttamissuunnitelman johdosta tehtävät säästötoimenpiteet ovat kaupunginvaltuuston talouden sopeuttamissuunnitelman täytäntöönpanoa.

Sivistyslautakunta ei ota oikaisuvaatimusta käsittelyyn, koska se on saapunut myöhästyneenä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

– päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
– päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.


Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:  Isokatu 4, Oulu 
Sähköpostiosoite:  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero:  029 56 42841
Puhelinnumero:  029 56 42800 (vaihde)

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.15 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.


Valitukseen on liitettävä:

– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani 
Käyntiosoite:  Pohjolankatu 13, Kajaani
Sähköpostiosoite:  kajaani@kajaani.fi
Faksinumero:  08 6155 2510 
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde) 

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.00