Sivistyslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Lukuvuosisuunnitelman muutos ja koulujen suunnitelmat ajalle 14.–30.5.2020

KAJDno-2020-567

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Suomessa todettiin vallitsevan poikkeusolot 16.3.2020 koronapandemian vuoksi. Perusopetuksen koulut suljettiin 18.3.2020 ja opetusta alettiin toteuttaa etäopetuksena. Koulut olivat suljettuina 13.5.2020 saakka.

Valtioneuvosto päätti 29.4.2020, että peruskouluissa siirrytään lähiopetukseen 14.–30.5.2020 väliseksi ajaksi. OKM ja THL laativat yhdessä turvallisen koulunkäynnin järjestämisestä ohjeet, jotka opetuksen järjestäjien oli tarkennettava vastaamaan paikallistason oloja. Perusopetuksen tulosalueen johtaja on laatinut 7.5.2020 julkaistun toimintaohjeen Kajaanin perusopetuksen kouluille ajalle 14.–30.5.2020. Ohje on toimitettu huoltajille tiedoksi Wilmassa. Toimintaohje on liitteenä. Lisäksi OKM ohjeisti  opetuksen järjestäjiä järjestämään koulukuljetukset turvallisesti. Koulukuljetuksista on perusopetuksen tulosalueen johtajan toimesta laadittu ohje, joka on oheisliitteenä.

Toimintaohjeeseen tuli rehtoreiden määrä tehdä koulukohtaiset tarkennukset siten, että turvallisuusseikat suunniteltiin ja toteutettiin koulukohtaisesti. Porrastukset ruokailutilojen käytössä sekä väljentäminen ratkaistiin kouluittain pyrkimällä mm. toteuttamaan noin 2 metrin turvaetäisyydet oppilaiden istumapaikkojen välillä luokissa ja ruokailupaikoilla. Oppilaiden saamasta opetuksesta ei ole mahdollista poiketa, joten vuorolukua täysimääräisenä ei voitu toteuttaa. Riittävän väljyyden saamiseksi otettiin lisätiloja käyttöön 2. asteelta ja kansalaisopistolta.

Koulujen lukuvuosisuunnitelmatarkennukset muutoksineen ovat kouluittain oheisliitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta hyväksyy koulujen muutetut lukuvuosisuunnitelmat ajalle 14.5.2020-30.5.2020. Kajaanin perusopetuksen kouluissa opetus toteutetaan pääasiassa lähiopetuksena ajalla 14.–30.5.2020 valtioneuvoston säädösten mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.