Sivistyslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kaukametsän opiston työ- ja loma-ajat lv 2020–2021

KAJDno-2020-775

Valmistelija

  • Aune Kariluoto, Kansalaisopiston rehtori, aune.kariluoto@kajaani.fi

Perustelut

Kansalaisopistoasetuksen (1313/92, 8§) mukaan kansalaisopiston työvuosi on kalenterivuosi ja opetusta on työvuoden aikana järjestettävä vähintään 33 viikon ajan.  Kaukametsän opiston toimintakausi on 37 viikkoa.

Kaukametsän opiston työ- ja loma-ajat noudattavat pääsääntöisesti Kajaanin perusopetuksen työ- ja loma-aikoja sillä poikkeuksella, että työkausi on viikkoa lyhempi. Syyskauden opetus toteutetaan 18.8.2020–18.12.2020 ja kevätkauden opetus 7.1.2021–5.6.2021. Syyslomaviikolla 42 ja talvilomaviikolla 10 ei järjestetä opetusta. Koska kansalaisopiston toiminta on pääosin iltaopetusta, opetusta ei järjestetä juhlapäiviä edeltävinä iltoina pe 30.10.2020, to 1.4.2021, pe 30.4.2021 ja ke 12.5.2021. Opetusta voidaan järjestää talousarvion puitteissa myös kesällä jatkolukukauden kursseilla.

Kansalaisopiston päätoimisten opettajien opetustunnit ovat perinteisesti sijoittuneet lukuvuoden aikana 24 viikolle (syksyllä 12 vk, keväällä 12 vk). Itsenäisyyspäivän ja loppiaisen väliin on sijoittunut kuukauden opetukseton aika. Lukuvuonna 2020–2021 opetusta toteutetaan syyskaudella 15 viikolla ja keväällä 12 viikolla. Toimintakauden jatkamisen tavoite on valtionosuuteen oikeuttavien tuntien toteuttamisen lisäksi palvella lukuvuoden 2019–2020 asiakkaita, joille ei palautettu kurssimaksuja opiston sulkemisen vuoksi keväällä 2020 peruuntuneista tunneista. Toimikauden jatkaminen on mahdollista OVTES osio A Yleinen osa 32 §:n mukaan. Asiasta on neuvoteltu ja sovittu Julkisalan koulututettujen neuvottelujärjestö Jukon paikallisen pääluottamusmiehen kanssa.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Kaukametsän opiston työ- ja loma-ajat lukuvuodeksi 2020–2021.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.